vattenstämpel

Läkemedelsgenomgång Skriv ut

Före läkemedelsgenomgången bör labvärden kontrolleras. Krea/njurclearance viktigt om patienten är ordinerad läkemedel som bör justeras vid nedsatt njurfunktion. Att enbart dosera läkemedel efter p-kreatinin anses otillräckligt. Justering av läkemedelsbehandlingen kan också behöva göras tillfälligt vid intorkning eller risk för intorkning.

Symtomskattning med hjälp av Phase 20 bör utföras av patienten själv eller närmast vårdande personal. Om Senior Alert är utfört på patienten kan man få information om vad som kan påverka /påverkas av läkemedelsbehandlingen. Se särskilt Fallanamnes och Malnutrition.

Vid en läkemedelsgenomgång bör hela patientens läkemedelsarsenal gås igenom. Varje läkemedel bör värderas om effekt överstiger eventuella biverkningar. Ställning tas för om indikation för respektive läkemedel fortfarande kvarstår. Exempelvis kanske blodtryckssänkande som patienten behandlats med sedan medelåldern inte fyller sin funktion längre när åldern gjort kärlen stelare och patienten besväras av yrsel och ortostatism. Om patienten är ordinerad ett eller flera "mindre lämpliga läkemedel" bör dessa utvärderas extra noggrant.

En god hjälp vid läkemedelsgenomgångar har man också av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, där det finns både läkemedelsspecifika och diagnosspecifika indikatorer som kan vara god hjälp vid arbete med läkemedelsgenomgångar. Som ytterligare komplement kan Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre användas. Dessutom finns flera behandlingsriktlinjer från Läkemedelsverket som kan vara aktuella vid behandling av den äldre. För personer med demenssjukdom bör risk för BPSD beaktas.

Om ett läkemedel ska sättas ut bör ställning tas till om detta kan göras direkt eller om läkemedlet bör trappas ut istället. Hjälp till nedtrappningsscheman finns i FAS-Ut. Landstinget Kalmar län har lösenord för tillgång till nätversion. För lösenord tas kontakt via lakemedel@ltkalmar.se