vattenstämpel

Vårdåtgärder Skriv ut

Att främja välbefinnande och att ge god symtomlindring är de absolut viktigaste uppgifterna för vårdpersonalen vid vård av svårt sjuka och döende människor. Patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov ska tillgodoses. Det är viktigt att patienten får behålla sin värdighet, känna meningsfullhet och får hjälp att leva så optimalt det går, livet ut.

Att göra

  • Endast genomföra de åtgärder som gagnar den svårt sjuke - avstå från insatser som inte bidrar till välbefinnandet.
  • Prioritera symtomlindring
  • Se över munvård, tryckutsatta hudområden och elimination.
  • Skapa lugn och trygg miljö
  • Stötta närstående