vattenstämpel

Lindring av smärta i livets slutskede Skriv ut

Icke farmakologisk behandling

  • Skapa trygghet för patient och närstående genom bra bemötande och en hög professionalitet. Kan lindra en psykogen och existentiell smärta.
  • Aktivt efterfråga smärta som symtom, aldrig ifrågasätta smärtupplevelse och omsorg vid förflyttning.
  • I ett tidigt skede arbeta preventivt med bl.a. smärt- och stresshantering, meningsfulla aktiviteter och anpassad fysisk aktivitet/träning.
  • Hitta situationer, rörelser/fysisk aktivitet och kroppsställningar med så lite smärta som möjligt eller smärtfrihet.
  • Avlastande positionering i sittande och liggande, avslappning, smärt- och stresshantering samt hjälpmedel exempel förflyttningshjälpmedel, säng, antidecubitusmadrass och avlastande underlag.
  • Det är viktigt med samtal och stöd kring smärtan, både för patient och anhöriga, för att få kunskap om hur smärtan påverkar personen och dess dagliga liv.

 

Farmakologisk behandling

  • Mot smärta till opiatnaiva: Morfin 10 mg/ml 2,5-5 mg (0,2-0,5 ml) sc vb. Justera dosen efter ålder, låg dos till äldre patienter pga sämre njurfunktion.
  • Mot smärta till patienter med stående opiatmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen Morfin sc vb. Obs att olika opiater inte är dosekvivalenta och att 10 mg morfin po motsvarar ca 2-5 mg sc/iv (beroende av individens förstapassageeffekt).

Opioider har ingen maxdos utan doseringen styrs av den smärtstillande effekten och biverkningarna.

Behovet av extradoser styr eventuell ökning av underhållsdos. Vid cancerrelaterad smärta rekommenderas i första hand peroral behandling.

Vid stabil smärtsituation där fortsatt oral administrering inte är möjlig kan byte till fentanylplåster eller subkutan pump övervägas.

 

Uppföljning

Regelbunden och dokumenterad smärtskattning enligt VAS, NRS eller Abbey Pain. Snabb uppföljning av insatt behandling avseende förväntad effekt och eventuella biverkningar. Omvärdera smärtanalys vid otillfredsställande behandlingseffekt.

Vid otillräcklig smärtkontroll krävs akut åtgärd och därefter förnyad snabb utvärdering.

 

Kvalitetsindikatorer

VAS<3 ska eftersträvas. Kontinuerlig dokumenterad smärtskattning samt ordination av parenteral vid-behovs smärtlindring är en kvalitetsindikator.

 

 Källa: Nationellt vårdprogram för Palliativ vård, Svenska Palliativregister, Landstinget i Jönköpings län