vattenstämpel

Smärta i livets slutskede Skriv ut

God smärtlindring i livets slutskede kräver att man uppmärksammar såväl det fysiska lidandet som den psykiska smärtan, social problematik och separation samt existentiella och andliga dimensioner av lidandet.

Validerade smärtskattningsinstrument hjälper till att upptäcka om patienten har smärta oavsett orsak eller underliggande sjukdom. Val av skattningsinstrument kan variera beroende på verksamhet och patient.

Den visuella analoga skalan (VAS) är mest känd men ofta används en motsvarande elvagradig NRS-skala från 0 till 10 (numeric rating scale). För kognitivt sviktande patienter används Abbey Pain Scale.

Såväl diagnostik som behandling av smärta ska baseras på den underliggande smärtmekanismen. En noggrann smärtanalys ska därför alltid göras.

Det är angeläget att svårt sjuka patienter får veta att smärta kan lindras, men det går aldrig att lova total smärtfrihet.