vattenstämpel

Lindring av andnöd i livets slutskede Skriv ut

Icke farmakologisk behandling

  • Lägesändring
  • Förändrad andningsteknik
  • Syrgasbehandling - bör användas enbart på patienter med påvisad hypoxi (syrebrist, dvs syrgassaturation < 90% i vila) och som får en dokumentrad förbättring av den.

 

Farmakologisk behandling

  1. Morfin: Doseringen beräknas utifrån eventuell pågående opioidbehandling, kan behöva höjas 20 - 30%. Patienten som inte redan behandlas med morfin eller annan opioid titreras en lindrande dos fram, förslagsvis i små steg från 5 mg per os eller 2,5 mg sc.
  2. Midazolam (Dormicum): 5 mg/ml 2,5 mg (0,5 ml) sc vb.
  3. Furosemid (Furix): 10 mg/ml 20-40 mg (2-4 ml) iv kan ges vid hjärtsviktsorsakad andnöd.

 

Hälso- och sjukvården bör inte

  • erbjuda syrgas till personer med andnöd som har en syrgasmättnad i blodet på mer än 90 procent (icke-göra)
  • erbjuda inhalation av opiater vid andnöd (icke-göra).

 

Källa: Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 - 2014, Svenska Palliativregister samt Nationella riktlinjer för lungcancervård.