vattenstämpel

Uppföljning hos strokeläkare Skriv ut

En poliklinisk kontroll inom en månad efter stroke har etablerats då det prövats framgångsrikt vid flera strokeenheter och utgör en viktig del av tidig understödd utskrivning. Denna modell för uppföljning rekommenderas starkt och har så bra resultat att det bör införas som ett obligatoriskt erbjudande. Då geografiska eller andra omständigheter gör uppföljning hos strokeläkare eller stroketeam olämplig ska besöket ske inom primärvården, vid behov med ett besök i hemmet.

Vid uppföljningen granskas utvecklingen efter strokeinsjuknandet, värdering sker av konsekvenserna av eventuell kvarstående funktionssvikt och om det finns biverkningar av läkemedelsbehandlingen samt om den sekundärpreventiva behandlingen är optimal. Dessutom ska värdering ske om hälsotillståndet medger återgång till bilkörning och andra funktioner där den kognitiva kapaciteten ger begränsningar eller om det fysiska funktionshandikappet kräver ändringar i ansvaret i relation till samhällets krav.

Patienter med funktionshinder ska erbjudas hemrehabilitering och vid behov strokerehabilitering inom landstingets specialistvård.

Epikrisen ska vara ett informativt redskap för primärvården och kommunens hemrehabilitering som har det långsiktiga ansvaret för den sekundärpreventiva uppföljningen.

 

Checklista

Epikrisen bör innehålla:

• vilken typ av stroke patienten har haft och lokalisering i hjärnan
• orsak till stroke
• en kort information om behandlingen och undersökningsresultat
• eventuella komplikationer
• funktionsstatus vid utskrivningen, kognitivt och motoriskt
• en prognostisk bedömning (inklusive körkort och arbete)
• eventuell kompletterande utredning polikliniskt
• pågående läkemedelsbehandling och planerade förändringar
• förslag på behandlingsmål för blodtryck och lipider
• rekommenderad uppföljning

 

Se även avsnitt Bilkörning