vattenstämpel

Rökning Skriv ut

Vid dagligrökning hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom ger kvalificerat rådgivande samtal en större andel som slutar röka än sedvanlig vård/enkla råd (måttlig evidensstyrka).

Kvalificerat rådgivande samtal för hjärt-kärlpatienter har studerats i en systematisk översikt inkluderande 12 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 1 844 personer, samt i 5 randomiserade kontrollerade studier  publicerade efter översikten, med sammanlagt 827 personer. Rökavvänjningen ingick som en del i ett bredare behandlingsprogram i 7 av studierna, medan det i övriga studier var en intervention inriktad enbart på rökavvänjning. I alla studier inkluderade den kvalificerade rådgivingen uppföljning, i form av ytterligare besök eller telefonsamtal, under mer än 1 månads tid.

En metaanalys i översikten visar att andelen som slutade röka var 51 procent, jämfört med 35 procent bland kontrollgrupperna som fick sedvanlig vård (relativ risk 1,46, konfidensintervall 1,31–1,63). Resultatet i de senare studierna, där den kvalificerade rådgivningen även inkluderade erbjudande om nikotinläkemedel, bekräftar översiktens resultat (den relativa risken var mellan 1,15 och 3,90 i de olika studierna).

Relaterad information