vattenstämpel

Hypertoni Skriv ut

Förändringar av levnadsvanor påverkar högt blodtryck i gynnsam riktning och minskar behovet av läkemedel och därför påbörjar ofta sjukvården behandlingen med att ge råd för att främja fysisk aktivitet och påverka matvanor samt minska tobaksbruk och alkoholintag.

I hjärtsjukvårdsriktlinjerna anges att läkemedelsbehandling ska påbörjas vid uttalad hypertoni, som definieras vid ett systoliskt blodtryck högre än 180 mmHg, diastoliskt blodtryck högre än 110 mmHg. Det finns dock studier som visar att patienter fått stroke vid betydligt lägre blodtrycksnivåer.

För- och nackdelar:

• Högt blodtryck är den av de påverkbara riskfaktorerna som enskilt orsakar flest insjuknanden i stroke. Tidig upptäckt och behandling av högt blodtryck har därför en central roll i primärprevention av stroke. Även risken för hjärtinfarkt påverkas, om än i mindre grad.
• Vid högt blodtryck är effekterna på insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom likartad för behandling med följande läkemedel: tiaziddiuretika, ACE-hämmare, kalciumblockerare och angiotensin-receptor-blockerare (ARB).
• Hos personer som är äldre än 60 år förebygger betablockare (särskilt atenolol) stroke och total dödlighet sämre än andra blodtrycksmediciner.
• Behandling med ARB vid högt blodtryck och samtidig förekomst av vänsterkammarhypertrofi leder till lägre insjuknande i stroke jämfört med behandling med atenolol.
• Nya dyrare läkemedel vid högt blodtryck har inte visat bättre effekt än äldre billigare generiska läkemedel på insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom samt total dödlighet.

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:
 
Hälso- och sjukvården bör
• inleda läkemedelsbehandling och samtidigt påbörja rådgivning om levnadsvanor vid uttalad hypertoni (men med hänsyn till den risk för stroke som beskrivits ovan), som man konstaterat vid upprepade mätningar (prioritet 1)
• i första hand behandla med ett eller flera generikaläkemedel ur grupperna tiazider, ACE-hämmare eller kalciumblockerare vid läkemedelsbehandling av okomplicerad hypertoni (prioritet 4). Även betablockerare kan ges till patienter som först provat ovan nämnda läkemedelsklasser