vattenstämpel

Att förebygga stroke Skriv ut

Att förebygga hjärt-kärlsjukdomar innebär åtgärder som

• förhindrar eller skjuter upp insjuknande hos friska individer
• upptäcker riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

 
Åtgärder för att förebygga olika typer av hjärt-kärlsjukdomar är utifrån många aspekter likartade. Av den orsaken har Socialstyrelsen utgått från preventionsavsnittet i Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 vilket myndigheten sedan har kompletterat med vissa specifika förebyggande insatser mot stroke.

En stor del av orsakerna till hjärt-kärlsjukdomarna är kända och påverkbara. Levnadsvanor som ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom för att de leder till biologiska riskfaktorer som övervikt, hypertoni, blodfettsrubbning och diabetes. Även rökning utgör en känd riskfaktor för stroke.

Socioekonomiska förhållanden, till exempel utbildningsnivå, inkomstnivå, spelar också en stor roll. De flesta riskfaktorer för insjuknande i stroke och hjärtinfarkt är tydligt socialt skiktade. Socialstyrelsen har i rekommendationerna för de uppdaterade strokeriktlinjerna och i 2008 års hjärtsjukvårdsriktlinjer lagt större vikt vid insatser för att stödja patienterna till hälsosammare levnadsvanor jämfört med tidigare riktlinjer.

Däremot utreder vi inte hur effektiva olika preventiva metoder, till exempel nikotinplåster, rökavvänjningskurser, är när det gäller att uppnå till exempel rökstopp. Detta redovisas istället i Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Där utreds hur effektiva metoderna är för att främja fysisk aktivitet, påverka matvanor samt minska tobaksbruk och alkoholintag.