vattenstämpel

Lipidsänkande behandling Skriv ut

Patient med ischemisk stroke eller TIA bör erbjudas statinbehandling tillsammans med råd om livsstilsförändringar. Detta gäller särskilt vid icke-kardiell ischemisk stroke.

Behandlingsmål är LDL-kolesterol < 2,0 eller APO-lipoproteinkvot < 0,6 för kvinnor och < 0,7 för män.

Om patienten behandlas med statin vid insjuknandet av ischemisk stroke ska behandling fortgå, vid behov via sond.

Hos patienter över 80 år kan andra faktorer, så som undernäring och polyfarmaci ha betydelse vid val av behandling och behandlingsintensitet.

Vid samtidig kranskärlssjukdom tillämpas dessa riktlinjer vad gäller behandlingsintensitet (LDL-kolesterol < 1,8).

Alla patienter med ischemisk stroke eller TIA bör få råd och vägledning om förändringar i levnadsvanor som kan påverka lipidprofilen i en gynnsam riktning, såsom ökad motion, kostförändringar och viktminskning hos överviktiga (*).
Behandlingsgränser: Det finns inga tydliga behandlingsgränser men alla patienter med ischemisk stroke eller TIA med LDL > 2,0 mmol/l bör erbjudas statiner om inga kontraindikationer föreligger.
Hos äldre patienter > 80 år är dokumentationen om statineffekten relativt svag och individuell bedömning bör göras.
Behandlingsmål: Lipidsänkande behandling efter ischemisk stroke eller TIA bör vara LDL < 2,0 mmol/l om detta kan uppnås utan negativa effekter.
Hos patienter med mycket hög total kardiovaskulär risk, bland annat diabetiker, kan lägre behandlingsmål övervägas (**).

Hos patienter med biverkan av statiner kan dosen minskas till den dos som tolereras för att undvika utsättning.
Patienter som behandlas med en statin vid insjuknandet i hjärninfarkt eller TIA bör kontinuerligt fortsätta behandlingen inom den akuta fasen - vid behov via ventrikelsond.

* Se även avsnitt Levnadsvanor
** Se även avsnitt Behandling av diabetes mellitus

Höga blodfetter är en viktig riskfaktor för aterosklerotisk sjukdom. Nya data visar att lipidnivån är en oberoende riskfaktorer för stroke och TIA och att statinbehandling har sekundärpreventiv effekt. Vid aterosklerosorsakad ischemisk stroke eller TIA som embolisering från karotis och aortabågen (storkärlsjukdomsjukdom) kan vara särskilt anledning att förvänta sig en positiv effekt av lipidsänkande behandling. Statinbehandling tycks minska risken för nya stroke och andra vaskulära händelser lika effektiv på både småkärlssjukdom och storkärlssjukdom.
Ändrad livsstil och förändringar i kosten kan ha betydande effekt som tillägg till läkemedelsbehandling.

Det är svårt att sätta tydliga gränser för läkemedelsbehandling, men behandling bör övervägas vid LDL-nivåer > 2.0 mmol/l. Vid låga lipidvärden spontant (t.ex. LDL-nivå < 2,0 mmol / l) är bevis för statinbehandling vid ischemisk stroke och TIA relativt svaga och individuell bedömning bör göras. När statinbehandling ges är LDL-målet < 2,0 mmol/l om detta kan uppnås utan negativa effekter.
Intensiv lipidbehandling under 5-års tid ger en absolut riskreduktion på 2,2 % för fatala och icke-fatal strokerecidiv och antalet patienter som måste behandlas i 5 år för att förebygga ett nytt stroke är 46 (NNT). Samtidigt uppnås en absolut riskreduktion på 3,5% för nya kardiovaskulära händelser.

Statiner kan ha positiva kardiovaskulära och cerebrovaskulära effekter även hos äldre människor men bevisen för patienter med ischemisk stroke i de högsta åldersgrupperna är inte lika bra. Vid hög ålder, polyfarmaci och liten kroppsmassa bör dosen titreras med hänsyn till patientens tolerans och biverkningar. Hos patienter som drabbas av undernäring och inflammation minskar kolesterolnivån och det kan vara lämpligt att dosreducera eller avbryta statinbehandlingen.

Vid statinbiverkningar eller intolerans bör dosen minskas. Alternativt byta till annan statin, använda andra lipidsänkande medel eller använda lämpliga kombinationer av lipidsänkande medel.

En hög dos atorvastatin orsakar troligen något ökad risk för blödning och bör användas med försiktighet hos patienter med ischemisk stroke eller TIA där risken för hjärnblödning anses vara hög. Om patienten också har mycket hög kardiovaskulär risk bör de gynnsamma behandlingseffekterna vägas mot risken för blödning.

Hos patienter med mycket hög total kardiovaskulär risk bör statinbehandling titreras till LDL-nivåer ≤ 1,8 mmol / l. Detta kan vara lämpligt för patienter med diabetes och symtomgivande kärlsjukdomen från flera kärlområder (kranskärlssjukdom, perifer kärlsjukdom och ischemisk stroke / TIA). Patienter som behandlas med statiner och insjuknar i ischemiskt stroke får en betydligt lägre dödlighet och lägre risk för försämring än patienter som inte använder statiner. En randomiserad studie visade signifikant bättre resultat i gruppen som kontinuerligt behandlas med statiner under förloppet jämfört med den grupp som avbröt behandlingen.