vattenstämpel

Sekundärprevention Skriv ut

Karotisendartärektomi (CEA) rekommenderas för patienter med TIA och ischemisk stroke med mild till måttligt följdtillstånd orsakat av skada lokaliserad till främre cirkulationen med stenosgrad ≥ 70 % i symtomgivande kärlområde. Vid stenosgrad 50-69 % kan CEA rekommenderas hos selekterade patienter efter individuell bedömning.

CEA rekommenderas inte vid stenosgrad <50 %. CEA bör utföras inom 2 veckor efter debut av ischemisk stroke eller TIA. Efter CEA registreras systematiskt peri-och postoperativa komplikationer. Endovaskulär behandling rekommenderas inte rutinmässigt men kan beaktas som ett alternativ för patienter där det finns tydliga kontraindikationer för öppen kirurgi.

Patienter med symtomgivande karotisstenos bör få råd om livsstil och farmakologisk behandling, antitrombotisk, kolesterolsänkande och blodtryckssänkande i enlighet med de allmänna riktlinjerna för sekundärprevention av stroke och TIA.


Kirurgisk behandling (karotisendarterektomi)
Stora randomiserade kontrollerade studier har visat positiva effekter av karotisendartärektomi (CEA) hos patienter med karotisstenos med ipsilateral TIA eller ischemisk stroke i den främre cirkulationen med infarkt utan betydande invalidiserande följdsjukdom (360-363). Metoderna för att beräkna stenosegraden var olika i studierna men baserat på den mätmetod som användes i den nordamerikanska studien (NASCET) är effekten störst vid stenosgrad ≥ 70 %. För dödsfall eller stroke med betydande sequele är RRR 48 % (KI 27-73 %) medan den är lägre till måttlig vinst vid stenosgrad 50-69% med  RRR 27% (KI 15-44 %).

Behandlingsfördelarna av CEA är störst hos män och ökar med stigande ålder och när operationen sker tidigt,inom 2 veckor och efter att patienten är i stabil fas (119, 363). Behandlingseffekt är beroende av att komplikationer inte överstiger 6 % vid stenosgrad 70-99 % och är lägre än 3 % vid stenosgrad 50-69 % (119). Patienter med stenosgrad <50 % har inte nytta av CEA (362).

Endovaskulär behandling (angioplastik och stentning)
Det finns ingen dokumenterad säker gynnsam effekt av endovaskulär behandling av karotisstenos jämfört med CEA. Flera randomiserade kontrollerade studier har inte kunnat visa att stentbehandling ger bättre resultat än CEA (364) och en studie visade bättre resultat för CEA än med stentning (365). Några randomiserade studier har stoppats i ett tidigt skede med anledning av säkerhetsproblem. Metaanalyser har visat en lägre förekomst av ogynnsam hjärnpåverkan av stentning men ingen skillnad i incidensen av stroke eller dödsfall (366). En metaanalys har visat högre procedurrelaterad risk för stroke och död med endovaskulär behandling jämfört med CEA (367). Långsiktiga effekter är inte kända.