vattenstämpel

Behandling av karotisstenos Skriv ut

Patient med TIA eller ischemisk stroke utan betydande resttillstånd ska utredas avseende eventuell symtomgivande karotisstenos. Patienter som kan bli aktuella är alla, oberoende av ålder, som kan ligga stilla i 30 minuter, utan betydande komorbiditet som hindrar kirurgi och som vill medverka till operation.

Kirurgi ska ske skyndsamt, helst inom 48 timmar, men senast inom 2 veckor och sker i samråd med kärlkirurg. Beslut huruvida påvisad stenos är symtomatisk fattas av läkare på strokeenheten och om det krävs ytterligare utredning förutom ultraljud/doppler, såsom CTA ska denna utföras skyndsamt. Pre- och postoperativt skall patienten behandlas med ASA. Det är en fördel att behandla patienten med betablockad pre- och peroperativt (50-100 mg metoprolol). Patientens ordinarie läkemedel ges även operationsdagen.

Utredning av karotisstenosering:
Studierna som belyser karotiskkirurgi (ffa NASCET och ESCT) använder olika metoder för att beräkna stenosgrad. I detta dokument används NASCET-metoden. Signifikant stenos är >70 %, men stenosgrad >50-69 % kan vara aktuell för kirurgi ifall den bedöms säkert symtomatisk och ffa om det finns tecken på plaqueruptur och/eller aktuell trombos i plaque.

Förstahandsmetod för diagnostik är ultraljud/doppler som är väl validerat i förhållande till konventionell angiografi. Vid misstänkt ocklusion eller preocklusion ger CT-angiografi ofta värdefull tilläggsinformation.

 

 

Relaterad information