vattenstämpel

Blodtrycksbehandling hos äldre Skriv ut

Med stigande ålder ökar blodtrycket och komorbiditeten. Biverkningar av antihypertensiv terapi är mycket vanligt hos de äldre ofta med anledning av en polyfarmaci som ger upphov till läkemedelsinteraktioner i kombination med ökad sårbarhet pga. ändrad fysiologi, farmakokinetik och farmakodynamik. Exempelvis har cirka 30% av de över 80 år med stroke eller TIA också kranskärlssjukdom. En lika stor andel har autonom dysfunktion och postural hypotension ökar risken för yrsel och fall.

Dygnsvariationen i blodtrycket kan vara betydande, hos friska äldre får fler än en av fem ett systoliskt blodtrycksfall på natten på > 20 %  och ännu större nedgång sker hos äldre patienter med kärlsjukdom. En oavsiktlig konsekvens kan bli nattlig cerebral hypoperfusion med ischemi som kan leda till en ökad risk för kognitiv svikt. Risken ökar för stroke, subklinisk eller symtomgivande. Den allmänna rekommendationen att sänka BT för alla strokedrabbade  baseras huvudsakligen på studier av strokepatienter <65 år (2/3 av de studerade patienterna).

I en nyligen publicerad randomiserad och kontrollerad studie av äldre med blodtryck >160 mmHg, med och utan stroke och utan demens, rapporterades en relativ riskreduktion på 39 % för alla typer av stroke. Det finns alltså en klar indikation för blodtryckssänkande behandling även hos äldre patienter med stroke eller TIA. Utmaningen är att väga nyttan av läkemedelsbehandling för att uppnå BP-effekter och risken för biverkningar. Att ge antihypertensiv behandling till äldre patienter med stroke som har blodtryck > 140/90 mmHg är med dagens kunskap en rekommenderad sekundärförebyggande terapi.