vattenstämpel

Blodtrycksgränser och blodtryckssänkning Skriv ut

Hos personer utan ytterligare risk utöver strokediagnosen, har det varit brukligt att definiera det systoliska blodtrycket (SBT) <140 mmHg och diastoliskt blodtryck (DBT) <90 mmHg som normalt, normotensivt (326). Det finns också en bred enighet om att strokepatienter med BT> 140/90 mmHg bör erbjudas blodtryckssänkande läkemedel. Baserat på nya BT-studier har denna behandlingströskel ifrågasatts.

När det gäller BT behandling som sekundärprevention för stroke och TIA har föreslagits som behandlingsmål 120/80 mmHg. SBT ökar nästan linjärt med stigande ålder i vår del av världen. Traditionellt är de rekommenderade BT-gränserna något högre hos äldre även om åldersspecifika tröskelvärden för högt blodtryck har visat sig svårt att definiera. Det är även oklart vilket BT som är viktigast: det systoliska, diastoliska eller pulstrycket, men alla är förknippade med ökad risk för stroke och TIA.

En metanalys av 7 sekundärförebyggande studier som omfattar 15.500 strokepatienter visade att BT-sänkande behandling resulterade i en signifikant minskning av både stroke och andra vaskulära händelser 

Resultatet visar också att minskningen av blodtrycket är viktigare än det initiala blodtrycket (328). I den sekundärpreventiva studien PROGRESS (328) fann man bevis för en skyddande effekt även hos normotensiva med antihypertensiv behandling. Resultatet gör det svårt att definiera en tydlig gräns för blodtrycksbehandling i sekundärprevention efter stroke och TIA. Medelåldern vid inklusion var 64 år, vilket innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet i förhållande till den normala strokepopulationen som är 10-12 år äldre i genomsnitt och särskilt i förhållande till patienter över 80 år

Se avsnitt Blodtrycksbehandling hos äldre