vattenstämpel

Primärprevention förmaksflimmer Skriv ut

* Använd CHA2DS2VASc Score och HAS-BLED Score för riskvärdering.
* CHA2DS2VASc Score > 0 poäng, HAS-BLED Score < 3 poäng och inga kontraindikationer behandla med antikoagulantia.
* Ålder och demens är inga kontraindikationer. Kommunal hemtjänst kan ökar vårdkvaliteten.
* Fallrisk kan vara en kontraindikation, men var noggrann med din bedömning. En invalidiserande stroke på grund av underbehandlat förmaksflimmer har stora konsekvenser för din patient.

 

Olika poängsystem identifierar patienter med låg, måttlig eller hög risk för ischemisk stroke eller TIA.

Enligt European Society of Cardiology rekommenderas två poängsystem för en förbättrad värdering om en patient är lämplig för behandling med antikoagulantia.

CHA2DS2VASc Score för bedömning av indikation
och
HAS-BLED Score  för bedömning av blödningsrisk

CHA2DS2VASc Score: 
Congestive heart failure, Hypertension, Age ≥75 years x2, Diabetes mellitus, Stroke x2, Vascular disease, Age 65-74 years, Sex category.


Jämfört med CHADS2 Score inkluderar CHA2DS2VASc Score ytterligare viktiga riskfaktorer som: Kön, Ålder mellan 65–74 år och Kärlsjukdom.

CHA2DS2VASc scoreStrokerisk i % per år

9

15,2

8

6,7

7

9,6

6

9,8

5

6,7

4

4,0

3

3,2

2

2,2

1

1,3

Hjärtsvikt

1
Hypertoni 1
Ålder >= 75 år 2
Diabetes 1
Stroke/TIA/Embolism 2
Kärlsjukdom * 1
Ålder 65-74 år 1
Kvinna 1

Maximal summa

9

 * Hjärtinfarkt, komplexa aortaplaque, perifer kärlsjukdom samt tidigare revaskularisering, amputation pga perifer kärlsjukdom eller påvisad perifer kärlsjukdom via angiografi.

Vid mer  en 0 poäng: Behandling med antikoagulantia!

( Enligt www.escardio.org ges vid 1 poäng alternativt ASA, men behandling med antikoagulantia ska prioriteras, vid 0 poäng ingen behandling )


HAS-BLED Score:
H
ypertoni, Abnormal njur-/leverfunktion, Stroke, Blödning i anamnesen eller diposition för blödningar, Labila INR, ålder (> 65 år), missbruk av alkohol eller Droger.

 HASBLEDScore

H

Hypertoni >160 mmHg

1

A

Abnormal njur- eller/och leverfunktion

1 eller 2

S

Stroke

1

B

Blödning

1

L

Labile INRs

1

E

Elderly (ålder >65 year)

1

D

Droger (vissa läkemedel) eller/och alkohol

1 eller 2

 

Summa poäng (max 9)

 

- Hypertoni definieras som systoliskt blodtryck >160 mmHg.
- Onormal njurfunktion defineras som pågående dialysbehandling,  
  njurtransplantation eller serumkreatinin >200 mmol/l.
- Onormal leverfunktion definieras som kronisk leversjukdom (ex. cirros) eller
  laboratoriemässiga tecken på signifikant leverpåverkan (ex. bilirubin 2 x normal 
  övre referensvärde, tillsammans med ASAT, ALAT och/eller ALP 3 x normal
  övre refernsvärde)
- Blödning avser anamnestisk tidigare blödning och/eller predisposition för
  blödning (ex. blödningsbenägenhet, anemi, osv. )
- Ostabila INR-värden avser höga INR eller liten tid inom terapeutisk nivå
  (t.ex. <60 %)
- Läkemedel eller alkohol avser alkoholmissbruk eller samtidigt medicinering
  med trombocythämmande medel såsom ASA, klopidogrel, NSAID.

Vid 3 poäng och mer finns en hög risk för blödning associerad till antikoagulantia.