vattenstämpel

Förmaksflimmer Skriv ut

Patienter med förmaksflimmer bör riskstratifieras genom ett poängsystem med verktyg som CHADS2 eller CHADS2-VASc.

Patienter med förmaksflimmer och hög risk för tromboemboliska komplikationer (CHADS2 poäng> 2) bör få antikoagulantia.

Patienter med förmaksflimmer och måttlig risk för tromboemboliska komplikationer (CHADS2 poäng 1) bör få antitrombotisk behandling, antingen antikoagulation eller trombocytaggregationshämmande medel.

Patienter med förmaksflimmer och låg risk för tromboemboliska komplikationer (CHADS2 poäng 0) bör få trombocythämmande behandling med ASA 75 mg.

Patienter med förmaksflimmer och ischemisk stroke eller TIA ska få antikoagulantia behandling med warfarin (oavsett CHADS2-score).

Patienter med förmaksflimmer och ischemisk stroke eller TIA med kontraindikation för antikoagulation bör få trombocythämmande behandling med ASA / dipyridamol eller klopidogrel.

 


Den årliga risken för stroke hos förmaksflimmer är 5%, och risken för upprepad stroke hos patienter med förmaksflimmer är 10-20% under det första året (305).

Hos patienter med förmaksflimmer, förhindrar warfarin stroke effektivare än ASA, och effekten av warfarin är ännu större i de som har haft ischemisk stroke eller TIA (285, 306) (nivå 1a). Relativ riskreduktion vid behandling med warfarin eller ASA respektive 70% och 30%. När det gäller primärprevention eftersom antalet patienter som behöver behandling för ett år för att förhindra en stroke (antalet som behöver behandlas, NNT) 37 för warfarin och 67 på ASA. I sekundär prevention efter hjärtinfarkt är NNT för ett år 12 för warfarin och 40 för ASA.

Före inledandet av warfarin måste de potentiella fördelarna vägas mot risken för komplikationer. Hög ålder är ingen kontraindikation. Om det finns allvarlig sjuklighet och kortare förväntad livslängd kan en samlad bedömning av risk / nytta tala emot profylax med antikoagulantia. Möjliga interaktioner med andra läkemedel och underliggande blödningstendens måste noga övervägas. Anledningen till att avstå från warfarinbehandling bör alltid noteras / dokumenteras i patientens journal.

Behandlingsmålet med antikoagulantia behandling med warfarin INR nivå på 2,5 ± 0,5 (307). Den antitrombotisk behandling är bäst dokumenterade av permanent förmaksflimmer, men resultaten från randomiserade studier tyder på att patienter med paroxysmal förmaksflimmer bör få profylax som patienter med kvarstående eller permanent förmaksflimmer. Detsamma gäller för förmaksfladder