vattenstämpel

Trombocythämmare Skriv ut

• Patienter med ischemiskt stroke eller TIA utan kardiell orsak som utgör indikation för antikoagulantia, bör få trombocythämmande terapi.
• Kombinationsbehandling med ASA och dipyridamol eller monoterapi med klopidogrel rekommenderas som första val av trombocythämmande behandling i sekundärprevention efter ischemisk stroke och TIA.
• Om kombinationsbehandling ASA och dipyridamol är vald, rekommenderas ASA 75 mg x1 och dipyridamol 200 mg x 2 eller kombinationstablett med ASA 25 mg och dipyridamol 200 mg x 2 i i slow-release beredning.
• Om klopidogrel är vald, rekommenderas 75 mg x1.
• Klopidogrel 75 mg rekommenderas vid intolerans mot ASA och/eller dipyridamol.
• ASA 75 mg monoterapi rekommenderas vid intolerans eller biverkningar av både klopidogrel och dipyridamol.
• Patienter med återkommande ischemisk stroke eller TIA under pågående trombocythämmande behandling bör utvärderas igen avseende etiologi och riskfaktorer. 

Trombocythämmande behandling är lämplig för alla patienter med ischemisk stroke eller TIA utan hjärtembolikälla vilket är en indikation för antikoagulation (se kapitel 4.3.2 Antikoagulation).

Acetylsalicylsyra (ASA) minskar risken för nya allvarliga vaskulära händelser med 13% hos patienter som haft TIA eller stroke. ASA 75-150 mg är lika effektiva som högre doser, men har mindre biverkningar. Kombinationsbehandling ASA och dipirydamol minskar risken för nya ischemisk stroke med 18% jämfört med ASA enbart.

Den absoluta riskreduktionen för nytt stroke är 1% per år. Biverkning i form av huvudvärk pga. dipyridamol är ett problem hos vissa patienter, men risken för huvudvärk kan minskas något genom att börja med halv dos, 200 mg på kvällen och öka till den vanliga dosen (200 mg x 2) inom 1-2 veckor.

Clopidogrel är något effektivare än ASA för att förebygga vaskulära händelser (relativ riskreduktion 8,7%) (299). En stor studie med direkt jämförelse mellan clopidogrel och kombinationen av ASA / dipyridamol visade att de två behandlingsalternativen var lika med avseende på profylax av stroke och / eller andra vaskulära händelser.

Kombinationen en låg dos ASA (75 mg-162 mg) plus klopidogrel 75 mg jämfört med klopidogrel enbart gav ingen positiv effekt, eftersom risken för blödningar ökar med kombinationsbehandling.

Hos patienter med ischemisk stroke eller TIA i kombination med perifer arteriell sjukdom, hjärtsjukdom eller diabetes, där är det möjligt att fördelar finns med klopidogrel i kombination med ASA då dessa patienter har mycket hög risk för nya tromboemboliska händelser.

Clopidogrel kan också användas vid intolerans mot ASA.

ASA som monoterapi minskar risken för nya vaskulära händelser, och är ett rimligt alternativ med bevisad behandlingseffekt. Då kombinationsbehandling med ASA / dipyridamol eller klopidogrel har bättre profylaktisk effekt, rekommenderas inte ASA ensamt som första behandlingsalternativ. ASA i monoterapi bör användas endast om det finns intolerans eller biverkningar av både dipyridamol och klopidogrel.

Val av antitrombotisk behandling är speciellt utmanande då patienter har recidiv av ischemisk stroke eller TIA under behandling med trombocythämmande läkemedel. Vid ett recidiv är det viktigt att ompröva orsaken till hjärninfarkt och TIA. Det är också viktigt att komma ihåg att ingen antitrombotisk regim ger absolut skydd, men bara en relativ riskreduktion. Det finns inget som tyder på att det uppnås bättre skydd när man byter från en trombocythämmare till en annan i dessa situationer.

 

Relaterad information