vattenstämpel

Tidig understödd utskrivning Skriv ut

En nyligen publicerad metaanalys av elva randomiserade studier visar, att för en selekterad grupp strokepatienter medför tidig hemgång med hemrehabilitering:
• förkortad vårdtid på sjukhus
• minskad aktivitetsnedsättning och
• minskat behov av institutionsvård.
Hemrehab teamen bestod av specialutbildade arbetsterapeuter och sjukgymnaster med tillgång till läkare. Patienturvalet var patienter i stabilt medicinskt tillstånd, som bodde i det lokala området och hade milda till måttliga symptom.

För personer med mild till måttlig grad av stroke rekommenderas hemrehabilitering efter tidigt understödd utskrivning från sjukhus till hemmet. Rehabiliteringen utförs av ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam med strokekompetens inklusive läkare. Milda till måttliga strokesymptom definieras som Barthels index >50 vid start av denna vårdform.
I en systematisk översikt från Cochrane 2007 formulerades följande obesvarade frågor:
• Kan hemrehabilitering av strokepatienter också ha gynnsam effekt för mer allvarligt strokedrabbade patienter?
• Kan hemrehabilitering vara möjlig och fungera inom glesbygd?
• Vad definierar nyckelkomponenter i vårdinnehåll i hemrehabilitering för strokepatienter?
Det saknas evidens för hemrehabiliteringsteam som har hand om patienter med olika diagnoser (och däribland stroke) samt för hemrehabiliteringsteam utan erforderlig strokekompetens (inklusive avsaknad av tillgång till läkare).
Tidig hemgång är svårt att organisera i glesbygd med längre avstånd till sjukhus.

I Kalmar län saknas rutiner för samverkan med läkare vid rehabilitering i hemmet. Läkare är inte med i kommunrehab-teamen. Det är problem med hemrehabilitering i glesbygd. Det anses rimligt med längre inneliggande rehabilitering för patienter där det inte fungerar med kombination dagrehab/rehab på mottagning och hemrehab. Vid planering av fortsatta insatser är det viktigt att väga samman alla aspekter – tillgängliga resurser, individens förmåga mm.

 

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Tidigt understödd utskrivning från sjukhus till hemmet med multidisciplinärt rehabiliteringsteam med strokekompetens inklusive läkare som ger rehabilitering i hemmet för person med mild till måttlig grad av stroke – rekommendation 3