vattenstämpel

Strokeenheter Skriv ut

Det finns flera definitioner av en strokeenhet. En vedertagen definition är:

En strokeenhet är en organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästintill helt och hållet tar hand om patienter med stroke och som består av ett multidisciplinärt team speciellt kunniga om strokevård. Personalen på strokeenheter har expertkunnande inom stroke och rehabilitering. Teamet innefattar läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och logoped samt har tillgång till dietist och psykolog helst med neuropsykologisk inriktning.

Strokeenheter med akut omhändertagande och efterföljande rehabilitering rekommenderas. Vård på strokeenhet bedöms ha stor påverkan på livskvalitet och ger jämfört med vård på allmänmedicinsk avdelning lägre dödlighet, minskad risk för död, funktionsberoende och institutionsvård. För att vården på strokeenhet ska vara optimal krävs bl a organiserad mobilisering och rehabilitering. Kvarstående effekter av vård på strokeenhet finns även efter fem och tio år efter strokeinsjuknandet. 

Strokeenheter finns vid de tre sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Landstinget som vårdgivare ansvarar för rehabiliteringsinsatser för inneliggande patienter på Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar. Rehabiliteringsre­surserna och verksamheterna inom Samrehab och Kliniken för habilitering och rehabilite­ring (HRK) är olika och anpassade till verksamheten på sjukhusen och klinikerna. Där sker rehabilitering i slutenvård.

 

Strokeenhetens innehåll
Bedömning av funktion och aktivitet är en av komponenterna i vården vid en strokeenhet. Tidigt påbörjad mobilisering, aktivering och träning är ytterligare nyckelkomponenter i vården vid en strokeenhet. Det saknas enighet kring hur tidig mobiliseringen ska vara. 

Det finns även bristfälligt vetenskapligt underlag för effekten av ökad intensitet av behandling. Träning om 40-45 minuter av vardera sjukgymnastik och arbetsterapi som ingår i strokekonceptet ger effekt (evidensstyrka 1).

Nyckelkomponenter med påvisad god effekt i multidisciplinär teamrehabilitering vid vård på strokeenhet:

1. Rehabiliteringsprocess

• Patientfokuserade multidisciplinära möten en gång per vecka samt informella möten

• Tidig rehabilitering, definitioner av mål och involvering av närstående

• Nära samarbete mellan omvårdnad och annan multidisciplinär vård

• Information om stroke, återhämtning och vilken hjälp som finns att få

• Tidigt understödd utskrivning från sjukhus till hemmet

 

2. Utskrivningsplan

• Tidig bedömning av behov efter hemgång

• Utskrivningsplan som involverar patient och närstående

 

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Vård på strokeenhet för person med stroke -  rekommendation 1.

Teambaserad rehabilitering i slutenvård för patient som efter akutfasen har kvarstående rehabiliteringsbehov – rekommendation 2