vattenstämpel

Organisation och inledning Skriv ut

Två huvudmän, Landstinget i Kalmar Län och länets tolv kommuner, har ett gemensamt ansvar för strokerehabiliteringen i länet. 

Innehållet i kapitel om Rehabilitering är främst hämtat från den sammanfattning av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009, som gjordes av arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom landstings- och kommunal verksamhet i Kalmar län 2011.

Texterna innehåller utdrag från Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 men har också kompletteras med beprövad erfarenhet och praxis bland arbetsterapeuter och sjukgymnaster i länet. I texten förekommer evidensstyrka. Det uttrycker det sammanlagda vetenskapliga underlaget för en slutsats. Evidensstyrka 1 – starkt vetenskapligt underlag, 2 – måttligt starkt vetenskapligt underlag, 3 – begränsat vetenskapligt underlag.

Innehållet i texterna är hämtad från ”Praktiska anvisningar - Rehabilitering och hjälpmedel” framtagen av chefer för rehabilitering inom landsting och kommuner i Kalmar län. Anvisningarna är till för att tydliggöra ärendegången och ansvarsfördelningen, vad gäller rehabilitering och hjälpmedel med fokus på sjukgymnastik och arbetsterapi, när en patient rör sig mellan landstingets ansvarsområde och kommunens ansvarsområde.

De är avsedda att användas av samtliga vårdgivare och rehabiliteringspersonal för att skapa en gemensam bild och arbetsmodell så att gråzoner undanröjs och att missförstånd undviks.

Slutligen har också material hämtats från det länsövergripande förbättringsarbetet Rehab stroke H-län. Förbättringsarbetet var ett samarbete mellan rehabiliteringsenheterna i Kalmar Läns Landsting och i länets tolv kommunerna