vattenstämpel

Närstående Skriv ut

Ett strokeinsjuknande innebär ofta en omvälvande livsförändring även för de närstående. För att förstå vad som hänt och för att praktiskt och emotionellt kunna hantera den nya livssituationen behöver de närstående information om såväl sjukdomen i allmänhet som om den enskildes specifika problem. Under sjukhusvistelsen är det oftast de fysiska funktionsbortfallen som uppmärksammas av de närstående medan kognitiva störningar, hjärntrötthet, personlighetsförändring och emotionella reaktioner blir mer påtagliga i det dagliga livet efter utskrivningen. Möjlighet att kunna delta i träningen bidrar till en känsla av ökad kompetens och trygghet. De behöver också undervisning om hur de på bästa sätt kan assistera vid personlig vård, samt hantera problem med inkontinens, sväljningsförmåga, kommunikation med mera.
En randomiserad kontrollerad studie visar att utbildning av närstående ger lägre upplevd börda och mindre depressiva besvär hos såväl närstående som patienten samt lägre oro och högre livskvalitet. Bästa sättet att tillhandhålla information är fortfarande inte säkerställt, men strategier som aktivt involverar patient och närstående är bra. Modeller som inkluderar planerad uppföljning för att klargöra eventuella kvarstående frågor och möjlighet att förstärka informationen tycks påverka patientens stämningsläge mer. Strukturerad information och utbildning ger ökad kunskap om stroke.

En studie visade att instruktioner angående strokeproblematik från olika professioner i teamet hade positiv effekt för de anhörigas upplevelse av belastning, emotionella hälsa och hälsorelaterade livskvalitet. Effekten kunde ses såväl tre som tolv månader efter den strokedrabbades utskrivning från den slutna vården i relation till kontrollgruppen. Instruktionerna handlade om hantering av strokeproblematik samt om stödresurser utanför sjukhuset. Detta gavs tillsammans med aktiv ”hands-on” träning i olika vårdande eller stödjande aktiviteter gentemot den strokedrabbade vad det gäller omvårdnad, nutrition, förflyttning och personlig vård under sjukhusvistelsen . Kostnaden för vården av de strokedrabbade vars anhöriga ingick i interventionsgruppen var också signifikant lägre tack vare kortare vårdtid.

 

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Strukturerad information och utbildning riktad till närstående – rekommendation 4

Praktisk handledning och träning till närstående – rekommendation 5