vattenstämpel

Instrumentell ADL Skriv ut

Resultatet i en översikt visar en positiv effekt av arbetsterapibehandling på förmågan att utföra personliga dagliga aktiviteter (P-ADL) och aktiviteter som exempelvis hushållsarbete och inköp (I-ADL) samt ett ökat deltagande i det sociala livet. Studierna som ingår i den systematiska översikten visar en variabilitet i behandlingsåtgärder, som träning av sensomotoriska funktioner, träning av kognitiva funktioner, träning av färdigheter som påklädning, laga mat eller utföra hushållsarbete. Enligt översikten finns det för närvarade en begränsad evidens för att träning av enbart sensomotoriska eller kognitiva funktioner har effekt på förmågan att utföra det dagliga livets aktiviteter liksom att handortoser är effektiva för att minska muskeltonus. I en annan systematisk översikt med fokus på förmågan att återta roller, uppgifter och aktiviteter visar resultatet att uppgiftsspecifik träning som utgår från aktiviteter som är valda av patienten och företrädesvis bedrivs i en familjär anpassad miljö ger ökad aktivitetsförmåga och ökad delaktighet i samhällslivet. En tredje systematisk översikt har undersökt om effekt av arbetsterapi ger förbättrad funktionsförmåga. Resultaten indikerar att träning i hushållsaktiviteter kan påverka den kognitiva förmågan i positiv riktning och att koordinationsförmågan kan förbättras genom uppgiftsspecifik träning.