vattenstämpel

Personlig ADL Skriv ut

Med ökad betoning på tidig utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmet ökar betydelsen av rehabilitering i olika vårdformer. Många frågor återstår att besvara när det gäller organisation av fortsatt vård och rehabilitering efter utskrivningen från sjukhuset.


Utvärdering av effektivitet av olika organisatoriska former av rehabilitering för hemmaboende patienter är därför mycket viktig för att erbjuda evidensbaserad strokevård. En översikt visar att rehabiliterande insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut eller multidisciplinärt team för hemmaboende patienter, inom ett år efter insjuknandet ökar chansen till överlevnad och bibehållen ADL-förmåga. Rehabiliteringen har bedrivits inom olika organisatoriska former såsom öppenvård, dagvård eller i hemmiljö. Syfte med rehabiliteringen har varit att förbättra olika uppgiftsspecifika beteenden, som till exempel gångförmåga och förmåga att klä på sig. Insatserna har en gynnsam effekt på patientens förmåga att utföra personlig och instrumentell ADL, men storleken på effekten är osäker.

Ytterligare forskning behövs för att säkerställa vilken organisationsform av rehabilitering som är mest effektiv och ekonomiskt fördelaktig.

 

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

ADL-träning i hemmet efter utskrivning vid stroke med kvarstående nedsättning av ADL-funktion - rekommendation 1