vattenstämpel

Sväljsvårigheter efter akutfasen Skriv ut

Identifiera sväljningssvårigheter  Var observant på följande symtom:

• Hosta i samband med måltid
• Felsväljning kan misstänkas vid följande symtom: feber, andningspåverkan, förändrad ansiktsfärg vid måltid - kan vara tecken på tyst aspiration
• Svag, kraftlös hoststöt - patient kan ej hosta upp vid felsväljning
• Svårigheter att komma igång med sväljningen
• Perceptionssvårigheter - svårigheter att uppfatta mat och dryck i munnen
• Sväljningsapraxi - svårigheter att hantera mat och dryck i munnen
• Neglekt - synfältspåverkan
• Avvikande ätbeteende tex förlängd ättid, undvikande av speciell föda
• Dåligt mun- och tandstatus - tuggsvårigheter

Ungefär hälften till två tredjedelar av samtliga patienter med akut stroke har visat sig ha sväljningssvårigheter.  Prognosen är god vid förstagångsinsjuknande: över 95 procent av patienterna med hjärninfarkt som inte drabbades av andra komplikationer och som erhöll aktiv sväljningsträning hade återgått till fullt peroralt intag drygt två månader efter insjuknandet.  

Bedömning
Bedömning av logoped görs vid klinisk bedsidebedömning eller måltidsobservation. Ofta görs även en instrumentell bedömning såsom fiberendoskopisk undersökning (FUS) - en gemensam undersökning som görs av logoped och ÖNH-läkare - eller röntgenundersökning av sväljningen.


Bedömningen bör innehålla:
• Munmotorik
• Salivkontroll
• Fonation
• Spontan/viljemässig hostförmåga
• Ätfunktion: Förmåga att ha kontroll över bolus i munnen, tuggförmåga, förmåga att initiera sväljning, larynxhöjning vid sväljning, förekomst av hosta eller andra tecken på felsväljning

Se tecken på dysfagi i Sväljningsbedömning Kalmar

Behandling
Logopedisk intervention kan handla dels om att kompensera för en bristande sväljningsfunktion, dels om att påverka sväljningsfysiologin genom t ex muskelträning.

Exempel på intervention:
• Konsistensanpassning
• Information till patienten
• Rådgivning t ex till personal på boende
• Sväljteknik (ex att böja hakan mot bröstet, Mendelsohns manöver)
• Motorisk träning
• Köldstimulering

Motorisk träning samt vissa sväljtekniker kräver god kognitiv förmåga hos patienten för att dessa ska fungera.

Se även avsnitt 3.8.9 Sväljsvårigheter i akutfasen   

Se även avsnitt 5.4.4.2 Sväljproblematik med risk för undernäring