vattenstämpel

Afasi Skriv ut

Afasi är en språklig funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada, oftast i vänstra hjärnhalvan, och förekommer enligt Afasiförbundet hos ca 25% av strokepatienterna.

Afasi påverkar som regel alla språkliga modaliteter, d v s läsa, skriva, prata och förstå talat språk. Afasi kan variera både vad gäller svårighetsgrad och afasiform. Två huvudformer av afasi förekommer. Dels afasi med icke-flytande tal, associerat med främre skada. Symptombilden kännetecknas av mödosamt tal, förändrad satsmelodi och relativt god språkförståelse. Dels afasi med flytande tal, associerat med bakre skada, som kännetecknas av få innehållsord, ord- och ljudförväxlingar och kraftigt nedsatt språkförståelse.

Möjligheter att återvinna språk och kommunikationsförmåga är främst beroende av skadans omfattning men även individuella faktorer inverkar. Även om förbättring sker får de flesta leva med sin afasi, i större eller mindre utsträckning. Den drabbade, såväl som anhöriga, behöver stöd såväl i bearbetning av förlusten som i att hitta optimal kommunikationsförmåga efter den enskildes förutsättningar.

Bedömning
Kommunikationsförmågan bedöms genom formell eller informell testning och samtal.

Åtgärder
I det akuta skedet utreder logopeden personens kommunikativa problem för att kunna informera personal och närstående om vilken typ av svårigheter som föreligger. Denna utredning ligger till grund för fortsatta insatser, t ex rådgivning och/eller terapi. Det överordnade målet för rehabilitering är att personen ska uppnå optimal kommunikationsförmåga för att kunna delta i de sammanhang han/hon önskar.

Hjälpmedel
Flertalet afasidrabbade kan inte tillgodogöra sig högteknologiska kommunikationshjälpmedel p g a nedsatt skrivförmåga, generaliseringsförmåga, symboluppfattning, initiativ tex. Klinisk erfarenhet har emellertid visat att några personer med afasi kan ha nytta av enkla, specialanpassade lösningar som tex pekböcker.

Relaterad information