vattenstämpel

Motorisk funktion Skriv ut

Modifierad CIMT vid stroke i subakut eller kronisk fas och med viss kvarvarande rörlighet i handled och fingrar - rekommendation FoU.

Randomiserade kontrollerade studier visar att uppgiftsspecifik träning kan resultera i bättre förmåga i just den uppgiften som har tränats, till exempel att gångträning förbättrar gånghastighet och träning i att sittande sträcka sig efter föremål förbättrar den maximala sträckförmågan Det finns ingen anledning att anta att någon träningsmetod är mer effektiv än någon annan innan det finns ytterligare evidens tillgänglig, men uppgiftsspecifik träning kan användas för att förbättra förmågan i specifika uppgifter eller aktiviteter (evidensstyrka 2).

Uppgiftsspecifik träning förbättrar motorisk förmåga i specifika uppgifter eller aktiviteter.

Funktionell elektrisk stimulering (FES) innebär direkt elektrisk stimulering av muskler eller perifera nerver med syfte att framkalla eller understödja viljemässiga muskelkontraktioner. Utifrån de studier som analyserats finns idag otillräcklig information för att kunna tillstryka rekommendera FES i klinisk praxis.

CIMT innebär att den förlamade armen tränas intensivt med en kontinuerlig stegring av svårighetsgraden under övervakning av terapeut upp till sex timmar per dag i två till tre veckor. Den friska armen är under tiden helt immobiliserad upp 90 procent av patientens vakna tid. Denna utformning benämns CIMT och är den ursprungliga metoden som introducerades i hälso- och sjukvården i början av 1980-talet.
Teorin bakom effekten av CIMT bygger på hjärnans plasticitet, det vill säga hjärnans formbarhet och förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Effekt av CIMT påvisas både i samband med avslutad intervention och i långtidsuppföljning upp till två år efter avslutad CIMT för patienter med stroke i subakut och kronisk fas. I den akuta fasen är effekten inte lika stor. Detta kan förklaras av att den spontana återhämtningen efter stroke sker framförallt under de första tre månaderna efter insjuknandet. Behandlingen kräver mycket motiverade patienter då en ansenlig tid och kraft måste investeras i rehabiliteringen. Det finns många osäkerheter kring metoden och den kliniska överförbarheten av studieresultaten. Det är dels de snäva inklusionskriterierna och dels den låga medelåldern i studiernas populationer. Metoden är också en kostnads– och resursintensiv form av rehabilitering och det sker en konstant utveckling av modifierade former av CIMT. Ett antal varianter av CIMT med olika intensitet, innehåll i övningar och längd i tid har införts. Dessa benämns modifierad CIMT eller mCIMT. Modifierad CIMT kan bestå av exempelvis kortare träningstid per dag, träning i grupp eller fixering av den friska armen mindre del av dygnet. Det vetenskapliga underlaget för denna form är dock för litet och metoden bör studeras vidare (rekommendation FoU).

Eftersom inklusionskriterierna till CIMT träning är snäva är det svårt att ”hitta” patienter till grupper. Dessutom ställs stora krav på patienterna vilket kräver mycket välmotiverade
patienter. Ett sätt att erbjuda lämpliga patienter träningsformen i vårt län skulle kunna vara i ”lägerform” med liknande upplägg som rehab- eller hälsoläger.

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Uppgiftsspecifik träning vid nedsatt motorisk förmåga efter stroke - rekommendation 3.

Funktionell elektrisk stimulering vid avsaknad av viljemässiga muskelkontraktioner vid stroke - rekommendation 10.

Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) vid stroke - rekommendation 9.