vattenstämpel

Rehabiliteringsplan Skriv ut

I rehabiliteringsprocessen spelar rehabplanen en viktig roll. Den upprättas tidigt i processen, formuleras av personalen tillsammans med patienten och är patientägd och följer patienten genom hela vårdkedjan. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skall landstinget erbjuda habilitering och rehabilitering i samverkan med den enskilde, upprätta rehabiliteringsplan för detta, samt tillse att samordning sker mellan kommun och socialtjänst.

Se bilaga Hälso- och sjukvårdslagen

Utifrån gällande regelverk har en rehabiliteringsplan utformats som skall kunna användas som stöd vid målformulering och planering vid all typ av rehabilitering. Rehabiliteringsplanen är tänkt att användas generellt, oavsett diagnos, profession, vårdform eller huvudman. Den kan användas då en eller flera vårdgivare är involverade men också när insatser inom rehabilitering och habilitering samordnas med andra vårdgivare och aktörer inom exempelvis primärvård, kommunala boenden, hemtjänst och myndigheter. Rehabiliteringsplanen är baserad på WHO:s ”Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa”.

Relaterad information