vattenstämpel

Svagheter Skriv ut


Tidsfaktorn är viktig i samband med strokeinsjuknandet. Patienterna i Kalmar län verkar i relativt hög grad söka vård i ett tidigt skede efter symtomdebut, vilket är bra. Tidsfördröjningar inom sjukvården kan likväl få konsekvenser för strokepatienterna. Andelen trombolyslarm (A02), alltså förvarningar från ambulansen till det mottagande sjukhuset, är bland de lägsta i landet. Likaså är medianväntetiden mellan ankomst till sjukhus och påbörjad trombolysbe-handling (A03) längre än snittet. Länet redovisar också ett lägre värde än genomsnittet för andelen trombolysbehandlingar vid stroke (A04).

Vad gäller sekundärprevention ligger Kalmar, som tidigare nämnts, bra till i flera avseenden. Detta gäller dock inte andelen patienter med förmaksflimmer som behandlas med warfarin efter stroke (B03, B03b), där resultatet hamnar en bit under riksgenomsnittet.

Kalmar redovisar genomgående sämre resultat än riksgenomsnittet för de indikatorer som rör dödlighet efter stroke (C01–C03). Andelen ADL-oberoende tre och tolv månader efter stroke (C05, C05b) är också aningen lägre än snittet.