vattenstämpel

Rädda hjärnan - dygnet runt Skriv ut

Rädda hjärnan - dygnet runt

Ambulans

- Ambulanspersonal träffar patient

- Ambulanspersonal undersöker patient

- Ambulanspersonal tar enligt AKUT-Test och anamnes beslut om rädda hjärnan larm

Vid ”Nej” vanlig transport till akuten

Vid ”Ja” larmar ambulans akuten

- Ambulans kontaktas av medicinjouren

- Ambulans berättar om patientens anamnes och aktuella symtom

- Vid medicinjourens beslut om trombolys larm transporteras patienten med Prio I till sjukhuset

- Vid tekniska problem på CT-lab i Oskarshamn får ambulanspersonalen omgående meddelande från akutmottagningen i Oskarshamn att ambulansen ska transportera patienten istället till Västervik

- Ambulanspersonal passerar akuten med patienten utan tidsfördröjning

- Ambulanspersonal transporterar patienten till CT-lab

- Ambulanspersonal överlämnar och rapporterar patienten på CT-lab personlig till medicinjouren.

- Ambulanspersonal stannar tills CT-personal säger att alla system fungerar och bilderna kan granskas. Om det uppstår tekniska problem måste patienten åter lastas och föras till Västervik.

- Se också ”Handläggning av tekniska problem med RIS samt PACS” enligt nedan.

 

Akutmottagningen i Oskarshamn

- Akutmottagningen informeras av ambulans om rädda hjärnan larm

- Akuten kontaktar omgående medicinjouren och informerar om rädda hjärnan larm

- Akuten informerar i följande ordning

1.CT-lab i Oskarshamn

- CT-personal i Oskarshamn meddelar akutmottagningen om alla system fungerar.

- Om så inte är fallet meddelar akutmottagningen ambulanspersonalen att ambulansen ska transportera patienten istället till Västervik och akutmottagningen i Oskarshamn informerar akutmottagningen i Västervik att en rädda hjärna patient är på väg dit.

- Se också ”Handläggning av tekniska problem med RIS samt PACS” enligt nedan.

2. Laboratorium

3. Strokeenhet (kl. 07:30 - 15:30) eller IVA (kl.15:30 - 07:30) att rädda hjärnan larm utlöstes eller avbröts 

- Medicinjouren kontaktar akuten efter diskussion med ambulans angående beslut om trombolys larm

Vid ”Nej”, trombolys larm avbryts, informerar akuten CT-lab, laboratorium, trombolysenhet och strokeenhet (se tider ovan!) i Oskarshamn att larm avbryts

Vid ”Ja”, trombolys larm bekräftas, informerar akuten CT-lab, laboratorium och trombolysenhet i Oskarshamn (se tider ovan!) att trombolys larmet bekräftas

- När patienten passerar akuten utan uppehåll startar akuten omgående ett vårdtillfälle i Cosmic

 

Medicinjouren

- Medicinjouren är dygnet runt tillgänglig via bärbar telefon eller primärjoursökare!

- Medicinjouren informeras av akuten om rädda hjärnan larm

- Medicinjouren tar omgående kontakt med ambulans och diskuterar patienten med ambulanspersonal och skaffar sig underlag för att fatta beslut om trombolys med hjälp av anamnes från ambulanspersonalen och tillgängliga journaluppgifter.

• Kliniska tecken på akut stroke?

• Är patienten över 18 år?

• P-glukos > 2,8 mmol/l?

• Anländer patienten till sjukhus inom max 4 timmar från insjuknande?

En eller flera gånger ”Nej”: Ej Rädda Hjärnan larm!

• Har patienten fått skalltrauma?

• Är patienten medvetslös?

• Lider patienten av en gravt handikappande eller grav malign sjukdom?

En eller flera gånger ”Ja”: Ej Rädda Hjärnan larm!

- Vid beslut om rädda hjärnan larm informerar medicinjouren akuten att rädda hjärnan larm bekräftas

- Medicinjouren skriver omgående i Sectra remiss till röntgenavdelning för akut CT-hjärna undersökning med diagnos misstänkt stroke och frågeställning om hjärnblödning

- Medicinjouren träffar patienten antingen redan vid ankomst på akuten eller senast på CT-lab

- I alla fall passerar patienten akuten utan tidsfördröjning

- Medicinjouren genomför läkarundersökning inklusive NIHSS på vägen till eller på CT-lab

- Medicinjouren fattas, vid behov i samråd med medicinbakjouren, beslut om patienten är lämplig för en trombolys behandling och patient och eventuellt medföljande anhöriga informeras om trombolys behandlingen

- Röntgenläkaren informerar medicinjouren i Oskarshamn telefonledes omgående om undersökningsresultatet.

- Efter patienten genomgick CT-hjärna undersökning och det visade sig inte några tecken på blödning eller utbredd media infarkt får patienten omgående bolusdos med Actilys på röntgenbord enligt viktanpassad spädningsschema

- I fallet att lab svar skulle visa kontraindikationer avbryts trombolys behandling omgående

- Det fortsättes med trombolys behandling och medicinjouren följer patienten med till strokeenhet/IVA (se tider ovan!)

- Medicinjouren skriver in patienten och dokumenterar trombolys behandling och dörr-till-nål-tid i Cosmic, t ex: Trombolys behandling: ankomst kl. 15.50, bolusdos kl. 16.15 = 25 minuter.

- Medicinjouren upprepar NIHSS en timme efter trombolys behandling och rapporterar och dokumenterar tid för NIHSS för 24 timmar efter trombolys behandlingen och CT-hjärna kontroll i Cosmic

 

CT-lab i Oskarshamn

- CT-lab i Oskarshamn får information från akutmottagningen i Oskarshamn att ambulans har utlöst rädda hjärnan larm.

- CT-lab i Oskarshamn meddelar akutmottagningen i Oskarshamn om alla system fungerar.

- Se också ”Handläggning av tekniska problem med RIS samt PACS” enligt nedan.

- CT-lab i Oskarshamn förbereder vid behov CT

- Akuten informerar CT-lab i Oskarshamn om rädda hjärnan larm avbrytes eller bekräftas

- Vid patientens ankomst på CT-lab utförs ur akut CT-hjärna.

- Röntgenläkaren informerar medicinjouren i Oskarshamn telefonledes omgående om undersökningsresultatet.

 

Strokeenhet/IVA (se tider ovan!)

- Strokeenhet/IVA får information från akuten att ambulans har utlöst rädda hjärnan larm

- Strokeenhet/IVA kontrollerar ”Hjärnväskan”

- Akuten informerar Strokeenhet/IVA om rädda hjärnan larm avbrytes eller bekräftas

- Vid bekräftat rädda hjärnan larm går en sjuksköterska med ”Hjärnväskan” till CT-lab

- Strokeenhet/IVA sjuksköterskan tar enligt rädda hjärnan protokoll blodprover och lägger akut undersökningsuppdrag in i Cosmic

- Om medicinjouren bekräftar efter undersökning patientens lämplighet för trombolys behandling påbörjas omgående blandning av Actilys enligt spädningsschema

- Vid uteslutit blödning ordinerar medicinjouren trombolys behandling och patienten får omgående bolusdos Actilys redan på röntgenbordet.

- Blodprover lämnas på laboratoriet

- I fallet att lab svar skulle visa kontraindikationer avbryts trombolys behandling omgående

- Trombolys behandlingen fortsättes på väg till strokeenhet/IVA

- Strokeenhet/IVA sjuksköterskan genomför bladder scan och vid urin/resurin i urinblåsan med mer en 500 ml säters kateter

- Patienten övervakas enligt rutiner på strokeenhet/IVA

- IVA informerar strokeenhet om trombolys behandlingen genomförs eller inte och om patienten är inlagd på IVA eller flyttas till strokeenheten (se tider ovan!)

 

Strokeenhet

- Strokeenhet får information från akuten att ambulans har utlöst rädda hjärnan larm

- Strokeenhet informerar akuten om platssituation på strokeenhet och planerar vid behov i samråd med bakjour förflyttning av patienter enligt separat riktlinje ”Inläggningsrutiner på Strokeenheten”

- Akuten informerar Strokeenhet om rädda hjärnan larm avbrytes eller bekräftas

- IVA informerar strokeenhet om trombolys behandlingen genomförs eller avbröts och om patienten är inlagd på IVA eller flyttas till strokeenheten