vattenstämpel

Diagnostik av kärlsystemet Skriv ut

Vaskulär diagnostik är nödvändig för att förstå den patofysiologiska processen för den enskilda patienten. Framställning av det vaskulära systemet från aortabågen och fram till och med circulus Willisi bör därför vara en del av den akuta utredningen, men om en sådan kärlbedömning bör erbjudas alla patienter har ännu inte klarlagts. CT-angiografi och MR angiografi är möjliga utredningsalternativ för denna typ av vaskulär kartläggning.
CT-angiografi är förstahandsvalet.

CT-angiografi (CTA) med intravenös kontrast ger en snabb och god överblick över extra-och intrakraniella artärer. Påvisande av en extrakraniell eller intrakraniell ocklusion kan påverka valet av behandling (intravenös jämfört med intraarteriell trombolys eller trombektomi), även om mer forskning behövs innan tydliga slutsatser om urval av patienter till olika reperfusionsstrategier kan dras.
Kollateraler kan bedömas vilket kan påverka den systemiska behandlingen (perfusionstrycksövervakning), och har även prognostisk värde. Fördelen med CTA är att för de flesta patienter kan den utföras direkt i samband med en standard CT. Nackdelarna är behovet av intravenös kontrast och en något större stråldos. Njursvikt och kontrastallergi är kontraindikationer. CTA kan snabbt avgöra om det finns aneurysm, kärlmissbildningar, stenos eller ocklusion och kan även påvisa en arteritbild. Vanligen ses viss kontrast i venerna och man kan därmed göra en bedömning för att utesluta sinustrombos.

MR-angiografi (MRA). Sensitivitet och specificitet för att upptäcka större ocklusioner varierar mellan 70% och 100% jämfört med konventionell cerebral angiografi. MRA utan kontrastmedel kan överskatta höggradiga stenoser på halsen. Kontrastförstärkt MRA ger mycket bra information om precerebrala stenoser och ocklusioner. MRA kan inte tillfredsställande påvisa distala ocklusioner. För påvisande av distala ocklusioner är konventionell cerebral angiografi och CTA att föredra. Kontraindikation för MRA med kontrast är förhöjt kreatinin som tecken på njursvikt.