vattenstämpel

Fysiologisk och neurologisk övervakning Skriv ut

Störningar i den fysiologiska balansen/homeostasen med hyperglykemi, feber, hypoxi, hypertoni eller hypotoni, är associerat med dålig prognos. Se avsnitt Homeostas

Strokeenheten bör övervaka och korrigera dessa parametrar i den akuta fasen. Patienter som får trombolysbehandling kräver särskilt noggrann övervakning.

Flera studier har undersökt effekten av kontinuerlig övervakning (EKG, syresättning, blodtryck) och frekvent mätning av temperatur, andningsfrekvens och upprepade bedömningar av neurologiskt status med ett standardiserat poängsystem, de första 1-3 dagarna efter strokehändelsen. Sammantaget visar resultaten en tendens till förbättrad överlevnad och funktion vid strokeenheter med kontinuerlig övervakning .

Det är fortfarande oklart hur intensiv denna övervakning bör vara och hur länge den ska pågå. Övervakningen kan medföra svårigheter att starta tidig mobilisering ett resultat som är negativt. Övervakningen bör därför inte ske på bekostnad av tidig mobilisering.

Relaterad information