vattenstämpel

Behandling på strokeenhet Skriv ut

Strokepatienten ska behandlas på strokeenhet. Kombinationen med akutvård och tidig rehabilitering ger den bästa vården enligt vetenskapliga studier.

Strokeenheten ska ha multidisciplinärt stroketeam med specialistkunskaper och arbetet ska genomföras samordnat och systematiskt för akut diagnostik, övervakning, behandling och tidig rehabilitering i nära samarbete med patienten och deras anhöriga.

Under de första 24 timmarna bör genomföras icke-invasiv övervakning av puls/rytm (telemetri), blodtryck, syremättnad, temperatur och andning och under längre tid för instabila patienter. Anamnes på hjärtklappning motiverar längre tids övervakning för att diagnostisera paroxysmalt förmaksflimmer. Även poliklinisk arytmidiagnostik bör övervägas för att identifiera tysta förmaksflimmer. 

För behandling av patienter med särskilt komplicerade förhållanden som kräver avancerade diagnostiska och/eller behandling bör strokeenheten etablera samarbete med specialiserad strokeenhet.

Utskrivning från strokeenheten ska vara väl planerad och ske i samarbete mellan olika aktörer som deltar i processen och i den fortsatta vårdkedjan.

Före utskrivning från strokeenheten genomförs en grundlig bedömning för att säkerställa att patienten skrivs ut till den nivå för den fortsatta vården som bäst skyddar patientens behov, oavsett om det gäller hemmet eller till ett kommunalt serviceboende.

Stroketeamet ska dokumentera bedömningar och utförda åtgärder kontinuerligt under hela sjukhusvistelsen.

Användning av bedömningsskalor för systematisk utvärdering av strokeneurologiskt status och aktivitets- och funktionbedömning rekommenderas.
Epikrisen ska sammanfatta stroketeamets bedömningar och ge konkreta råd och planer för uppföljning, rehabilitering och sekundärprevention och bör vara tillgänglig utskrivningsdagen.