vattenstämpel

Sväljsvårigheter i akutfasen Skriv ut

Obligatoriskt med standardiserad screening för sväljsvårigheter inläggningsdagen och före oral nutrition ges.
Svårigheter att svälja bör följas upp tvärfackligt i stroketeamet för att undvika komplikationer.
Patienter med sväljsvårigheter ska sitta stadigt och ha tillsyn och instruktion vid intag av mat och dryck.
Patienter med sväljsvårigheter ska få anpassning med lämplig mat och dryck.
Patienter med betydande svårigheter att svälja längre än 24 timmar bör få näring via ventrikelsond.
PEG bör endast erbjudas om svårigheter att svälja kvarstår mer än 3-4 veckor eller om nasogastrisk sond inte tolereras.

Aspiration är ett allvarligt hot i den akuta fasen.
Strokeenheten ska ha skriftliga rutiner för att identifiera och dokumentera sväljningssvårigheter. Screening för sväljningssvårigheter bör ske så snart som möjligt efter ankomsten. För att upptäcka svårigheter att svälja, kan ett enkelt vattentest användas.

Om testet avslöjar problem, bör patienten remitteras till logoped eller annan person med expertis för kompletterande diagnostik och bedömning.
Klinisk erfarenhet visar att patienter med milda sväljsvårigheter bör ha förtjockningsmedel i tunna drycker, lämplig mat och övervakade måltider. Patienter med stora svårigheter att svälja eller misstänkt aspirationsrisk ska inte få något per os.
Om svårigheter att svälja kvarstår längre än 24 timmar ska patienten i första hand nutrieras via nasogastrisk sond (NG-sond).

Initial nutrition via NG-sond ger bättre resultat än i tidigt insatt PEG och rekommenderas därför i första hand under de första 3-4 veckorna. Användning av PEG ger samma överlevnad som användning av NG-sond, men ökar andelen patienter som lever med svår funktionsnedsättning. PEG används därför bara när patientens långsiktiga behov tvingar till detta beslut eller när patienten inte tål handläggning med NG-sond.

Ytterligare åtgärder består i målinriktad utbildning till patienten och anhöriga, för inlärning av kompenserande tekniker och kostjusteringar. Stimulans och träning bör föregå måltider. Kontinuerlig och strukturerat samarbete mellan medlemmarna i tvärfackliga stroketeam är viktigt för optimal övervakning och utvärdering av åtgärderna.

Vid utskrivning från strokeenheten, måste sväljningssvårigheterna rapporteras och beskrivas, så att nästa steg i vårdkedjan kan ta över ansvaret för ytterligare utredning, träning och fortsatta kostjusteringar.
Sväljfunktion förbättras ofta under de första 1-2 veckorna efter insjuknandet, men för en del kvarstår svårigheterna under lång tid eller tills vidare.  

Se även avsnitt Sväljsvårigheter efter akutfasen

Se även avsnitt Sväljproblematik med risk för undernäring