vattenstämpel

Blodsocker Skriv ut

Patienter med hyperglykemi under de första 24 timmarna efter insjuknandet bör kontrolleras för blodsockernivåer regelbundet, dvs. minst 4 gånger den första dagen och oftare hos patienter med signifikant hyperglykemi eller hypoglykemi.
Patienter med hyperglykemi under de första 24 timmarna efter insjuknandet bör ges insulin subkutant tills blodsockret är <8-10 mmol / l (mål: 6-8 mmol / l).
I.v. behandling med insulin bör undvikas om glukos inte är >20 mmol / l.

Patienter med höga glukosnivåer eller förhöjt fasteblodsocker bör utredas med glukosbelastning.

Hyperglykemi (> 7,0 mmol / l) förekommer ofta hos akuta strokepatienter, både bland diabetiker (70-100%) och icke-diabetiker (30-50%). Hyperglykemi är förknippad med större hjärnskador och minskad överlevnad och funktionell återhämtning. Särskilt utsatta är patienter som behandlas med trombolys, där hyperglykemi verkar öka både ischemisk skada och risken för hemorragisk transformering.

Glukos-insulin-infusion kan minska mortalitet och morbiditet hos patienter vårdade på intensivvårdsavdelning. Liknande studier på patienter med stroke visar ingen förbättring av en lika strikt behandlingsregim. Det finns anledning att verka för att det finns en god kontroll i den akuta fasen.