vattenstämpel

Trombocythämmande behandling Skriv ut

Patienter med akut ischemisk stroke (CT har uteslutit blödning) ska behandlas med acetylsalicylsyra (ASA), 300 mg som laddningsdos.
Behandlingen bör påbörjas så tidigt som möjligt och senast inom 48 h. ASA  kan ges oralt, rektalt eller via en ventrikelsond.
Patienter som utvecklar stroke under pågående behandling med ASA bör ges förnyad laddningsdos  (ASA 300 mg).
Patienter med akut ischemisk stroke och förmaksflimmer bör behandlas med ASA initialt och senare byta till antikoagulation.
ASA-behandling rekommenderas inte för de första 24 timmarna efter trombolytisk behandling.
Klopidogrel och dipyridamol har inte dokumentation för behandling av akut ischemisk stroke.
Klopidogrel kan användas som alternativ efter individuell bedömning - ge i så fall laddningsdos 300 mg.

Vid ASA-intolerans ska klopidogrel ges som förstahandsalternativ.

Mer än 98 % av kunskapsunderlaget kommer från studier med ASA. Det finns inga bevis för användning av dipyridamol eller klopidogrel vid behandling av akut ischemisk stroke. Behandlingsrekommendationerna grundas på två studier, International Stroke Trial (IST)  och Chinese  Acute Stroke Trial. Behandling med ASA inom 48 timmar (dos 160-300 mg) minskar den relativa risken för recidiv med 30 %, från 2,3 % till 1,6 % utan att risken för blödning (intrakraniell eller extrakraniell) ökar i motsvarande grad. Risken för död minskar med 8 % (RR), från 5,4 % till 5,0 %, vilket motsvarar 4 färre döda per 1000 patienter som behandlats med ASA. Vid slutet av uppföljningsperioden är det 6 % färre döda eller beroende av stöd, vilket motsvarar 13 färre dödsfall eller allvarliga handikapp per 1000 patienter som behandlades med ASA.

Effekten av ASA är detsamma i alla subgrupper. Detta stärker indikationen för att ge ASA till alla patienter med akut ischemisk stroke som inte har tydliga kontraindikationer. Effekten av ASA verkar vara densamma i tidig (<6 h) och sen behandlingsfas (6-48 h). ASA kan sannolikt öka risken för hemorragisk transformering efter trombolytisk behandling. Efter trombolys ska inte ASA ges de första 24 timmarna efter behandling.

Om en patient med pågående behandling med ASA får en ny hjärninfarkt är det klinisk praxis att ge laddningsdos (ASA 300 mg), men god dokumentation saknas. Annan trombocythämmare kan vara lämplig om patienten inte tolererar ASA. Klopidogrel kan också övervägas vid instabil progredierande hjärninfarkt.

Se avsnitt Progressiv stroke

Patienter som utvecklar hjärninfarkt under pågående behandling med antikoagulantia bör övervägas för kombinationsbehandling. Lägg till ASA 75 mg dagligen om antikoagulationsbehandlingen varit terapeutisk INR (2,5 ± 0,5) och vid avsaknad av kontraindikationer. Det finns dock för närvarande inga bra bevis för en sådan kombinationsbehandling

Se avsnitt Antikoagulantiabehandling


 

Relaterad information