vattenstämpel

Intravenös trombolytisk behandling Skriv ut

Intravenös trombolys med Actilys (alteplas) inom 4,5 timmar efter symtomdebut minskar risken för allvarliga funktionsbortfall vid hotande ischemisk hjärninfarkt

Effekten är större när behandlingen inleds tidigt i behandlingsintervallet.
Odds ratio (OR) för fullständig eller nästan fullständig regress av funktionsbortfall är 2,8 (KI 1,8 till 4,5) för behandling inom 90 min, 1,6 (KI 1,1 till 2,2) under perioden 91-180 min och 1,4 (KI 1,1 till 1,9) under perioden 181-270 min (16).

Symptomatisk blödning inträffar oftare hos trombolyserade patienter, men ökar inte dödligheten

Symtomatisk blödning är enligt definitionen, påvisad blödning i infarktområdet eller i andra hjärnområden som sedan påbörjad trombolys ger upphov till nya neurologiska symtom. Blödning i infarktområdet utan nytillkomna neurologiska symtom tolkas inte som symtomatisk blödning.