vattenstämpel

Diagnostik och utredning på strokeenhet Skriv ut

Följ dokumentet Pares- och systemkontroll på strokeenhet.

Handläggning på strokeenhet ska ske individualiserat men med strukturerat omhändertagande beroende på situationen. Vården tar vid efter handläggning på akutmottagning och eventuellt genomförd trombolys.

Inom 30 minuter efter ankomsten till strokeenheten ska NIHSS dokumenteras och den närmaste tiden därefter en gång per timme följas för att kontrollera att patienten är strokeneurologiskt och systemiskt stabil.

Tidig identifiering av komplikationer är riskreducerande. Aktiv handläggning genom förebyggande åtgärder och med tidig behandling förbättras förutsättningarna för patienten. Kontroll ska ske så att rutinåtgärderna blivit utförda; provtagning, temperaturkontroll, miktionsituationen mm. Viktigast är att patienten före eventuellt intag av vätska och mat kontrolleras med ett sväljtest. Sväljtestet är obligatoriskt och ska dokumenteras i journal.

Strokesköterskan ska tillse att ansvarig läkare är informerad om resultatet av datortomografiundersökningen för handläggning med lämplig behandling och tidigt insatt sekundärprevention.

Förändringar i ett förväntat förlopp måste presenters för strokeläkaren och ny bedömning kan därefter bli aktuell.