vattenstämpel

Diagnostik och utredning på akutmottagning Skriv ut

Huvudinriktningen för patient med hotande ischemisk stroke är omedelbar diagnostik med CT hjärna. Med denna förutsättning ska patienten transporteras utan stopp från ambulanshallen till CT-lab.

Under andra förutsättningar ska patienten undersökas på akuten. Detta gäller även då vitala funktioner sviktar. Överväg kontakt med intensivvårdsjouren.

Följande undersökningar/utvärderingar är viktiga vid ankomsten:

• Andningsvägar.
• Respiration (syrgasmättnaden bör vara ≥95 %).
• Cirkulation (blodtryck, puls, rytm)

Systoliskt blodtryck bör vara >130 och <220 mmHg, notera särskilt blodtrycksgränserna för tromobolys se avsnitt Reperfusionsbehandling och avsnitt Kriterier för trombolytisk behandling av ischemisk stroke.

EKG bör utföras och hjärtfrekvens och puls bör värderas. Snabbt förmaksflimmer eller andra hjärtarytmier som påverkar blodtrycket bör hanteras för att optimera cerebral perfusion.

• Venflon sätts om det inte skett i ambulansen och NaCl-infusionen startas.
• Klinisk och neurologisk undersökning bör slutföras inom 5-10 min., inklusive Glasgow Coma Scale (GCS) och National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS).
• Blodprover: Hb, leukocyter, trombocyter, INR, CRP, Na, K, kreatinin, hjärtinfarktmarkörer. Inför trombolys görs akut hemoglobin, trombocyter och INR.
• Ev. kontakt med intensivvårdsläkare vid svikt av vitala funktioner, och/eller GCS <8
• Cerebral CT, om det behövs med CT angio. Beakta kontraindikationer för joderade kontrastmedel (allergi eller njursvikt).
• Andra åtgärder: Urinretention bör uteslutas och om så krävs sätts KAD.

Relaterad information