vattenstämpel

Flödesschema Skriv ut

  1. Patienterna ses på läkarbesök på sjukhus 6-10 veckor efter hjärtinfarkt. I normalfallet kan läkaransvaret för uppföljningen därefter överföras till primärvård, men i vissa fall krävs fortsatta kontroller på sjukhus. Denna bedömning görs i det individuella fallet av sjukhusläkaren i samråd med patienten.
  2. När remittering till primärvård ska ske skickas skriftlig remiss till patientens hälsocentral. Remissen kan vara kortfattad, men ska innehålla eventuella patientrelaterade skäl till avsteg från ordinarie uppföljningsrutiner. 
    I remissen ska också framgå en rekommendation från slutenvård till primärvård kring när nästa kontakt med patienten bör ske, i okomplicerade fall efter 12 månader, men i vissa fall tidigare. Läkemedel förskrives av sjukhusläkaren fram till rekommenderat återbesök i primärvård, men inte längre.
  3. Remissen mottas i primärvården. Primärvårdsläkaren värderar rekommendationerna från sjukhusläkaren avseende uppföljningsintervall och planerar in fortsatt uppföljning. Övertagandet av ansvaret för patientens medicinska uppföljning liksom planen för nästa kontakt kommuniceras från primärvården till patienten och sjukhusläkaren.
  4. Primärvårdsläkare/hälsocentral bevakar att uppföljning kommer till stånd enligt planering.