vattenstämpel

Kontroller och uppföljning Skriv ut

Hur ofta kontroll ska ske styrs utifrån individens behov av stöd och hjälp.

Enligt rekommendation bör det finnas bevakningssystem i Cosmic för att säkerställa att patienten får lägst ett besök hos läkare respektive diabetessjuksköterska inom en tolvmånadersperiod. Periodvis krävs tätare kontakt tex vid insulininställning eller för att stödja patienten till en självstyrd målformulering - empowerment.

Patienten kallas företrädelsevis brevledes eller per telefon. Beställning av prover i Cosmic görs inför läkarbesök, använd färdiga provtagningsmallar. Till diabetessjuksköterskans besök kontrolleras HbA1c, P-glukos,vikt, längd, midjemått och ev P-kreatinin/e-GFR.

Enligt rutin bör patienten uppmanas att ha genomfört tre egenmätna dygnskurvor, och eventuellt fylla i formulär som används på kliniken/hälsocentralen. Patienten skall också medföra eventuell blodsockermätare.

Diabetesvården bygger på tvärprofessionell samverkan i teamet. I teamet ingår alltid patientansvarig läkare och diabetessjuksköterska men även andra professioner bör ingå såsom dietist och fotterapeut. Andra professioner kan kopplas in vid behov:

  • ögonläkare
  • ortoped
  • kärlkirurg
  • gynekolog
  • infektionsläkare
  • psykolog/kurator
  • hälsokoordinator