vattenstämpel

Nefropati Skriv ut

Den diabetiska njursjukdomen indelas i fem stadier:

  1. Fas med hyperfunktion
  2. Tyst fas
  3. Mikroalbuminuri
  4. Makroalbuminuri/manifest njursjukdom
  5. Uremisk fas

För att upptäcka begynnande njurskada tidigt ska mikroalbumin årligen följas på diabetes patienter mellan 12–70 år.

U-Alb/Krea-index (ett mått på utsöndring av albumin urin):

Normalt: < 3,0 (mg/mmol)

  • motsvarar utsöndring av albumin <30 mg/dygn (<30 mg/mmol) eller <20 µg/min).

Mikroalbuminuri: ≥3-30 (mg/mmol). Första kliniska tecknet på njurskada.

  • motsvarar utsöndring av albumin i urinen ≥30-300 mg/dygn (≥30-300 mg/mmol) eller ≥20-200 µg/min)

Vid påvisad mikroalbuminuri - Sätt in behandling och följ upp med täta kontroller av blodtryck och blodsocker!

Positivt screeningresultat bör upprepas under 6 månader minst tre gånger och 2 positiva resultat av tre = mikroalbuminuri.

Makroalbuminuri: ≥ 30 (mg/mmol)

  • motsvarar utsöndring av albumin >300 mg/dygn (>300 mg/mmol) eller >200 µg/min).

Manifest njursjukdom

  • makroalbuminuri eller/och GFR < 60 (GFR kan initialt vara normal)

e-GFR - beräknad glomerulär filtrationshastighet.