vattenstämpel

Cirkulation Skriv ut

Vid typ 2-diabetes eller vid långvarig typ 1-diabetes speciellt hos rökare är det vanligare med förträngningar i dom större blodkärlen i benen.

Vid årlig fotkontroll bör man palpera fotpulsarna och vid tecken på dålig cirkulation eller anamnes på claudicatio är det av värde med ankeltrycksmätning.

  • Med doppler letar man upp a. dorsalis pedis och a. tibialis posterior.  pulsarna skall vara distinkta
  • Anbringa blodtrycksmanschett strax ovanför malleolen och pumpa upp till pulsljudet försvinner. Släpp långsamt ut luften till pulsljuden hörs igen. Anteckna värdet som aktuellt ankeltryck

Dividera ankeltrycket med det systoliska armblodtrycket

  • Index över 0,9 är normalt
  • Index 0,8-0,9 innebär en måttlig arteriell insufficiens
  • Index 0,5-0,7 innebär en betydande arteriell insufficiens
  • Index lägre än 0,5 tyder på grav ischemi

    Vid förhöjt ankeltryck >200-300 mmHg kan vara ett patologiskt fynd! Kritisk ischemi kan förekomma.

Vid patologiska fynd: rökstopp, ev. gångträning, remiss till kliniskfysiologisk avdeling eller kärlkirurg.