vattenstämpel

Acidosprov Skriv ut

Testremsor för urinprov kan användas för screening och semikvantitativ bestämning av vissa analyser.

Test för acetoacetat kan användas för att upptäcka en kliniskt relevant hyperketonemi som kan ses vid okontrollerad diabetes mellitus.

Det finns patientnära blodsockermätare som även mäter blodketoner. I vissa fall är det indicerat för patienten att själva mäta blodketoner. T ex kan detta vara viktigt för barn och gravida.  

För säkrare analys av grad av acidos bör särskilt i akutsituation s.k blodgasanalys göras.

De olika blodgasparametrarna ska ställas i relation till varandra för att värdera graden av kompenserad respektive icke kompenserad respiratorisk alternativt metabolisk acidos respektive alkalos.