vattenstämpel

Risker vid graviditetsdiabetes Skriv ut

10% utvecklar typ 2-diabetes inom 10 år och hälften får diabetes under sin livstid

De vanligaste följdsjukdomarna hos den gravida med graviditetsdiabetes är graviditetshypertoni samt preeklampsi medan den gravida med känd diabetes har dessutom ökad risk för  ökad risk för sen diabetiska komplikationer med progredierande nefropati, retinopati, hjärta-kärlkomplikationer etc.

Den glykemiska kontrollen under graviditeten är avgörande för fostrets överlevnad. God glykemisk kontroll minskar riskerna för missbildningar, spontanaborter,  förlossningsskador sekundärt till bla fetopati , risken för perinatal mortalitet samt neonatala blodglukosrubbningar hos det nyfödda barnet.