vattenstämpel

Terminologi och förkortningar Skriv ut

ADA

American Diabetes Association

Adipositas

Fetma på latin (BMI > 30 kg/m2)

Alfaceller

Gukagonproducerande celler i bukspottkörteln

Anti-IAA

Antikroppar mot endogent insulin (Insulin Autoantibodies)

Anti-IA2

Antikroppar mot betaceller i bukspottkörteln (ö-cells antigenet proteintyrosinfosfatas)

Anti-GAD (GADA)

Antikroppar mot betaceller i bukspottkörteln (ö-cells antigenet GAD - glutaminsyredekarboxylas)

Anti-ICA

Antikroppar mot nativa ö-celler i bukspottkörteln (Islet Cell Autoantibodies)

Ateroskleros

Åderförkalkning (åderförfettning); sjukdom i artärernas väggar som blir tjockare och förlorar i rörlighet

Betaceller

Insulinproducerande celler i bukspottkörteln

BMI

Kroppsmasseindex; anger relationen mellan längd och vikt (kg/m2) 

Diabetesfoten

Olika komplikationer i foten vid diabetes (nervskador, kärlskador, fotsår, fotinfektioner, led- och bendestruktion mm) som leder till diabetesrelaterade amputationer

Diabetessenkomplikationer

Mikro- och makrovaskulära komplikationer i följd av diabetes

DPP-4

Enzymet som spjälkar GLP-1 och höjer blodsocker (dipeptidylpeptidas-4)

EASD

European Association for the Study of Diabetes

GFR

Mått på njurfunktion; beräknad glomerulära filtrationshastighet i njuren utifrån bl.a. patientens ålder, kön och plasmakreatinin

GLP-1

Tarmhormonet som frisätter insulin, hämmar glukagonsekretionen och sänker blodsocker (glukagonlik peptid-1)

Glukagon

Bukspottkörtelshormonet som höjer blodsocker (motsatt verkan till insulin)

Glukosuri

Socker i urinen

HbA1c

”Långtidssocker”; glykerat hemoglobin som är ett mått på långsiktig genomsnittlig blodsockerkontroll. Ett högt värde ökar risken för mikrovaskulära komplikationer

HDL-cholesterol

”Goda” kolesterolet (high density lipoproteins-cholesterol)

Hematuri

Blod i urinen

HOMA

Metod som används för att beräkna insulinresistensen och betacellsfunktionen

Hyperglykemi

För högt blodsocker

Hyperinsulinemi

För höga nivåer av insulin i blodet pga. insulinresistensen

Hypoglykemi

För lågt blodsocker (”insulinkänning”)

IDF

International Diabetes Federation

IE

Insulinenheter

IFG

Förhöjt fasteglukos (Impaired fasting glucose) (prediabetes)

IGT

Nedsatt glukostolerans (Impaired glucose tolerance) (prediabetes)

Inkretiner

Tarmhonrmoner som är viktiga för glukosomsättning

Insulin

Bukspottkörtelshormonet som sänker blodsocker (motsatt verkan till glukagon)

Insulinpump

Datastyrt pump för kontinuerlig insulintillförsel

Insulinresistens (IR)

Tillstånd där normala mängder insulin är otillräckliga för att ge en normal insulinsvar från fett, muskel- och leverceller vilket leder till hyperinsulinemi

Ketoacidos

Syraförgiftning pga. frisättning av ketonkroppar till blodet orsakad av insulinbrist vid typ 1-diabetes

LADA

Diabetesform som ibland kallas 1,5 diabetes med drag av såväl typ 1 som typ 2 (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

Laktacidos

Mjölksyresaltförgiftning pga. ansamling av laktat (mjölksyresalt) i blodet; drabbar framför allt gamla och hjärt- kärlsjuka diabetiker med nedsatt njurfunktion som behandlas med metformin trots förekomsten av kontraindikationer

LDL-cholesterol

”Onda” kolesterolet (low density lipoproteins-cholesterol)

Makroalbuminuri

Stor mängd albumin (protein) i urinen (>300 mg/dygn eller >200 µg/min)

Makrovaskulära komplikationer

Skador i stora blodkärl (artärer) i hjärta (kranskälsjukdom), hjärna (ischemisk stroke) och perifera blodkärl

Mikroalbuminuri

Liten mängd albumin (protein) i urinen (30-300 mg/dygn eller 20-200 µg/min); första kliniska tecknet på njurskada

Mikrovaskulära komplikationer

Skador i små blodkärl (artärer) i ögon, njurar och nerver

MODY

flera former av starkt ärftlig diabetes där den genetiska orsaken till sjukdomen är känd; liknar typ 2 diabetes med debut före 25- årsålder (Maturity Onset Diabetes in Young)

Nefropati (diabetesnefropati)

Komplikation i små blodkärl i njurar (diabetisk njurskada)

Nefrotiskt syndrom

Mycket stor mängd albumin (protein) i urinen (>3 g/dygn)

Nefritiskt syndrom

Samtidig proteinuri och hematuri

Neuropati (diabetesneuropati))

Komplikation i små blodkärl i nerver (diabetisk nervskada)

Pankreas

Bukspottkörtel

Podiatri

Läran om sjukdomstillstånd och skador i fot och vrist

Polyfarmaci

Bruk av för många mediciner samtidigt i behandling

Proteinuri

Äggvita i urinen

Retinopati (diabetesretinopati))

Komplikation i små blodkärl i ögats näthinna (diabetisk ögonskada)

Rökstopp

En av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att minska riskerna för diabetessenkomplikationer

Screening

Undersökning för att finna en bestämd sjukdom i befolkningen eller befolkningsgrupper

SDF

Svenska Diabetesförbundet; en ideell intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal

SFD

Svensk Förening för Diabetologi; en sammanslutning av svenska läkare, som är verksamma inom diabetologins område

SFSD

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård

TIA

En övergående cirkulationsstörning i hjärnan, påminner om ett hjärnslag (Transient Ischaemic Attack)

U-Alb/Krea-kvot

Urin-albuminkreatininkvot. Ett mått på utsöndring av albumin (protein) i urin. Normalt < 3 mg/mmol, (vid mikroalbuminuri motsvarar 3-30 mg/mmol)

Uremi

Gravt nedsatt njurfunktion (terminal njursvikt); GFR < 20 ml/min