vattenstämpel

Indikationer Skriv ut

 

 • HbA1c >57 mmol/mol eller >10 mmol/mol över individuellt mål.
 • Svängande P-glukos mätt med frekventa egenkontroller eller CGM som inte kunnat behandlas med andra behandlingsregimer.
 • Nedsatt livskvalitet, vanligen som ett resultat av ovanstående.

Exempel på patienter där pump är indicerat:

 • Patienter med lågt BMI och små insulindoser där det finns svårigheter med att reglera insulintillförseln utan hypoglykemier och/eller glukossvängningar.
 • Vid gryningsfenomen med högt faste-P-glukos där det inte gått att lösa problemet med justering av basinsulindosen på kvällen och där det finns dokumenterade låga P-glukos kl 03-04.
 • Vid upprepade episoder med insulinkoma utan förklaring.
 • Patienter med hypoglykemisk unawareness där problemet kvarstår även efter dosreduktion.
 • Vid uttalad diabetisk gastropares.
 • Vid möjlighet till förbättrad livskvalitet hos vissa grupper, tex elitidrottare, skiftarbetare eller personer som ofta reser mellan olika tidszoner.
 • Pumpbehandling av patienter med typ 2 diabetes nämns inte i Nationella Riktlinjer men kan i enstaka fall övervägas.

Utsättning av insulinpumpbehandling

Diskussion kring utsättning av insulinpumpbehandling bör regelbundet tas upp med patienten.

Absolut indikation för utsättning

 • Brister i egenvård och oförmåga/ovilja att trots upprepad utbildning följa givna instruktioner.
 • Komplikationer som kan påverka förmågan att hantera utrustningen korrekt såsom vid stroke, demenssjukdom eller annan allvarlig sjukdom.
 • Upprepade episoder av ketoacidos.

Relativ indikation

 • Oförändrad HbA1c-nivå eller kvarstående svängningar i P-glukos.
 • Oförändrad eller försämrad livskvalitet.

 

Graviditet

Vid väl fungerande pumpbehandling kan denna fortgå under graviditeten. En graviditet kan innebära en ökad risk för ketoacidos varvid särskild vikt måste läggas vid att informera patienten om detta och vilka åtgärder som ska vidtagas.