vattenstämpel

Tiazolidindioner eller glitazoner Skriv ut

Pioglitazon (Actos) är det enda godkända läkemedlet i klassen.

Pioglitazon har fortfarande en plats vid behandling av typ 2 diabetes men biverkningsbilden inger alltmer oro. Pioglitazon är godkänt som monoterapi (särskilt vid övervikt), i kombination med metformin och/eller SU samt i kombination med insulin. Den hypoglykemiska effekten vid monoterapi är jämförbar med glibenklamid vid nydebuterad diabetes. Kombinationsbehandling med SU eller metformin visar en additiv P-glukossänkande effekt med en minskning av HbA1c i storleksordningen 10 mmol/mol. Biverkningsbilden vid behandling med glitazoner ger anledning till försiktighet.  Vätskeretention och viktuppgång, som kan bli kraftig, är en följd av PPARγ-agonisternas effekt på njurar och fettvävnad. Hemodilution kan ge en viss sänkning av Hb och hematokrit. Flera studier har rapporterat en ökad frakturrisk och nyligen även om minskad bentäthet. Fortfarande rekommenderas mätning av ALAT före terapi och därefter regelbundet beroende på kliniskt behov, och leverskada är kontraindikation.