vattenstämpel

Sulfonureider och meglitinider Skriv ut

Sulfonylureider (SU) kan användas som tillägg till metformin eller då metformin är kontraindicerat. Glipizid (Mindiab) är då förstahandsval bland SU preparat p.g.a mindre risk för hypoglykemi jämfört med glibenklamid (Daonil).

Behandlingen inleds med lägsta tablettstyrkan. Läkemedlen bör intas ca 30 minuter före måltiden (frukost) för att maximal effekt ska uppnås. Effekten av insatt behandling bör initialt följas med P-glukosbestämningar vid olika tider på dagen (före måltid och 2 timmar efter måltid). Vid behov ökas dosen långsamt.

Kontraindikationer mot SU-preparat är graviditet samt överkänslighet mot sulfonamider. En kliniskt betydelsefull interaktion kan ske med acetylsalicylsyra, som i höga doser verkar P-glukossänkande.
Alkohol ökar risken för hypoglykemi vid behandling med alla SU-preparat, liksom vid insulinbehandling.

Illamående och kräkningar är de vanligaste biverkningarna av SU. Livshotande hypoglykemi kan uppträda vid behandling med SU-preparat. Orsakerna är framför allt för hög dosering i förhållande till sjukdomens svårighetsgrad eller bristande födointag. Oftast är det äldre patienter som med sin reducerade njurfunktion kan drabbas av svår hypoglykemi. Hypoglykemin kan fortgå i flera dygn, då den beror på ackumulation av läkemedel som måste metaboliseras innan hypoglykemirisken av-

Många gamla med nära normalt HbA1c som behandlas med SU kan utan större risk avsluta behandlingen helt.

Repaglinid (NovoNorm), och nateglinid (Starlix) stimulerar insulinfrisättningen på ett likartat sätt som SU, genom att stänga betacellens kaliumkanaler. Preparaten har utvecklats för att ha kort verkningstid och att intas till måltiderna för att då förstärka insulinfrisättningen. En fördel med detta skulle kunna vara ökad flexibilitet för patienten och mindre risk för hypoglykemier pga kortare verkningstid.
I jämförande studier är den glukossänkande effekten av dessa läkemedel, av vilka nateglinid enbart är godkänt i kombination med metformin, jämförbar med effekten av befintliga SU.