vattenstämpel

Insuliner Skriv ut

Insulin ges alltid vid typ 1 diabetes och ibland ensamt eller i kombination med andra glukossänkande läkemedel vid typ 2 diabetes och andra diabetesformer.

Vanligen är insulindosen 0,5–0,7 E/kg kroppsvikt/dygn. Doser > 1 E/kg kroppsvikt talar för insulinresistens. I praktiken finns inga fasta regler för insulindoseringen utan självkontroll av P-glukos och individens behov avgör.

Vid typ 1 diabetes ges på kortverkande analog- eller humaninsulin till måltid i kombination med basinsulin, som kan vara medellångverkande humaninsulin eller långverkande insulinanaloger.

Mellan 15 och 20% av patienter med typ 1diabetes behandlas med kortverkande insulinanaloger med hjälp av insulinpump. Insulinpump kan vara aktuellt för patienter med typ 1-diabetes
som har återkommande hyper- eller hypoglykemier (kraftigt svängande
blodglukosnivå) eller otillräcklig måluppfyllelse trots flerdosbehandling.

(Mats gör en länk här, PM om insulinpump)

Vid typ 2 diabetes :Indikation för insulinbehandling vid typ 2– diabetes föreligger främst när målen för glukoskontroll inte uppfylls med kost- och tablettbehandling. Insulin kan då ges ensamt eller i kombination med andra blodsockersänkande läkemedel.

Checklista

Dygnsdos Skriv på receptet (samt 4 uttag)
av resp insulin x 5 x 3 ml
01 – 12 E 1
13 – 28 E 2
29 – 42 E 3
43 – 56 E 4
57 – 63 E 5