vattenstämpel

Inkretiner Skriv ut

Inkretinbehandling är ett nytt intressant men betydligt dyrare alternativ till befintlig terapi, där långtidseffekter och säkerhet pga kort erfarenhet fortfarande är ofullständigt kända. Av detta skäl kan dessa läkemedel övervägas för enskilda patienter vid otillfredsställande glukoskontrol. För bästa effekt bör behandling initieras tidigt i sjukdomsförloppet.

Inkretiner frisätts från celler i tunntarm och kolon och förstärker det glukosstimulerade insulinsvaret vid måltid. GLP-1 bryts ned mycket snabbt, halveringstid 1–2 min, av enzymet DPP-4 (dipeptidylpeptidas). För inkretinbaserad behandling har därför två alternativ utvecklats:


1. DPP-4-resistenta GLP-1analogerna: exenatid - Byetta®, exenatid - BYDUREON®, liraglutid - Victoza® och lixisenatid - Lyxumia®.

Byetta® ges subkutant 2 gånger/dygn, BYDUREON® 1 gång per vecka medan liraglutid - Victoza® och lixisenatid - Lyxumia® ges 1 gång per dygn. 

2. DPP-4 hämmare – sitagliptin-Januvia®, vildagliptin-Galvus®, saxagliptin-Onglyza® och linagliptin- Trajenta® ges i tablettform och hämmar DPP-4, så att effekten av endogent GLP-1 förlängs.


Förutom att förstärka den glukosstimulerade insulinfrisättningen hämmar GLP-1 glukagon frisättningen, ökar mättnadskänslan och bromsar ventrikeltömningen. Den senare effekten bidrar till en flackare glukoskurva efter måltid, men orsakar också biverkningar som illamående och kräkning särskilt vid behandling med GLP-1analoger. Bromsning av ventrikeltömningen gör att dessa preparat inte är lämpliga vid diabetisk gastropares.
Vid behandling med GLP-1 är HbA1c sänkningen i nivå med sänkning med metformin samt SU behandling på knappt 10 mmol/mol.

GLP-1-analogerna ger både förbättrad glukoskontroll och viktreduktion på ca 3 kg och för vissa patienter betydligt mer. DPP-4 hämmare är viktneutrala.
HbA1c-sänkningen något större med GLP-1-analog jämfört med DPP-4-hämmare.

GLP-1analogerna har gastrointestinala biverkningar, främst illamående och kräkningar, som tenderar att mildras.Risken för hypoglykemi är ringa eftersom GLP-1 upphör att stimulera insulinfrisättning vid normala P-glukosnivåer.
 
Inkretin-läkemedlen är godkända för kombinationsterapi med metformin, sulfonureid, glitazoner.
DPP4-hämmare samt Byetta är även godkända i kombination med insulin. Även trippelkombinationer med metformin och sulfonureid eller glitazonpreparat är godkänd indikation för vissa.
Tydliga behandlingsmål bör upprättas vid insättning av GLP-1 analoger såsom minst 5% viktminskning och HbA1c nedgång på minst 10 mmol/mol. Har dessa mål inte uppnåtts efter 6 månader (- max 1 år) bör behandlingen sättas ut. För DPP4-hämmare gäller samma mål för HbA1C sänkning.